An Ardteistiméireacht (Bhunaithe)

 
LC Banner
Is clár dhá bhliain é Clár na hArdteistiméireachta (Bunaithe) ina bhféachtar le hoideachas leathan cothromaithe a chur ar fhoghlaimeoirí agus ag an am céanna deiseanna áirithe a thabhairt chun speisialú i dtreo gairm ar leith. Daltaí a roghnaíonn clár na hArdteistiméireachta Bunaithe, ní mór dóibh staidéar a dhéanamh ar chúig ábhar, an Ghaeilge ina measc. Is gnách do dhaltaí scrúdú a dhéanamh i seacht gcinn d'ábhair. Tá siollabais ar fáil le haghaidh 34 ábhar..

 

Ábhair na hArdteistiméireachta

Subjects698nowhiteline

Tá 34 ábhar Ardteistiméireachta ar fáil do na scoileanna. Déantar ábhair ag an nGnáthleibhéal nó ag an Ardleibhéal, agus tá scrúdú Bonnleibhéil ar fáil sa Ghaeilge agus sa Mhatamaitic, leis. Gheofar doiciméid siollabais na n-ábhar uile anseo. Lena chois sin, cuireann Coimisiún na Scrúduithe Stáit scrúduithe ar fáil in aon cheann de theangacha aitheanta an Aontais Eorpaigh, i gcás ina meastar gur stádas cuí é stádas an iarratasóra/an iarrthóra.

 

Measúnú

Déantar gach ábhar a mheasúnú le páipéar scrúdaithe seachtrach ag deireadh an chláir dhá bhliain. Tá ábhair eile a dhéantar a mheasúnú le modhanna measúnaithe breise, lena n-áirítear scrúduithe béil agus scrúduithe cluaise, scrúduithe praiticiúla agus measúnú ar obair chúrsa phraiticiúil. Déantar daltaí a roghnú do phoist agus do chúrsaí breisoideachais agus ardoideachais ar bhonn a dtorthaí sa scrúdú seo. Tá dea-cháil ar an Ardteistiméireacht anseo in Éirinn agus thar lear. Tá muinín ag an bpobal aisti maidir le caighdeáin, stádas agus cúrsaíocht.

 

Forbairtí

Under review

Tá athbhreithniú leanúnach á dhéanamh ag an CNCM ar ábhair na hArdteistiméireacht agus tá réimsí nua foghlama á bhforbairt i gcónaí.

Eochairscileanna na Sraithe Sinsearaí

KSx3

Faigh amach tuilleadh faoi na 5 phríomhscil ag an tsraith shinsearach.

Naisc úsáideacha

Gheofar doiciméad siollabais gach ábhair agus treoirlíne do mhúinteoirí ar fáil seo le híoslódáil.

 

Gheofar gach eolas faoi na scrúduithe stáit ó Choimisiún na Scrúduithe Stáit (SEC).

 

Ar shuíomh gréasáin na Roinn Oideachais agus Scileanna, gheofar foramharc úsáideach ar an iar-bhunoideachas agus ar an gcóras oideachais i gcoitinne.