NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Bunfhorbairtí

Forbraíodh Aistear: Creatchuraclam na Luath-óige in 2009, i gcomhar le hearnáil na luathóige. D’oibrigh cleachtóirí, páistí, tuismitheoirí, lucht oideachais agus oiliúna, taighdeoirí, mar aon leo siúd a cheapann beartas le chéile lena chinntiú go gcuireann Aistear le cleachtas i suíomhanna luath-óige agus go stiúrann taighde é.

Forbraíodh Aistear: Creatchuraclam na Luath-óige in 2009, i gcomhar le hearnáil na luathóige. D’oibrigh cleachtóirí, páistí, tuismitheoirí, lucht oideachais agus oiliúna, taighdeoirí, mar aon leo siúd a cheapann beartas le chéile lena chinntiú go gcuireann Aistear le cleachtas i suíomhanna luath-óige agus go stiúrann taighde é.

Bhí roinnt gníomhaíochtaí i gceist sa chomhpháirtíocht idir CNCM agus earnáil na luath-óige.