NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta
Curaclaim agus Measúnachta
National Council for
Curriculum and Assessment

Forbairtí Oideachais Luath-Óige

Forbraíodh Aistear: Creatchuraclam na Luath-óige in 2009, i gcomhar le hearnáil na luathóige. D’oibrigh cleachtóirí, páistí, tuismitheoirí, lucht oideachais agus oiliúna, taighdeoirí, mar aon leo siúd a cheapann beartas le chéile lena chinntiú go gcuireann Aistear le cleachtas i suíomhanna luath-óige agus go stiúrann taighde é.

Léigh an tsraith páipéar taighde ina ndéantar achoimre ar chuid mhór den taighde a úsáideadh chun Aistear a chruthú agus a mhúnlú.

Faigh amach conas a chuidigh páistí le hAistear a fhorbairt trí fhéachaint ar an Staidéar Portráidíochta 

Léigh na príomhthorthaí ón gcomhairliúchán a eagraíodh chun tacú le forbairt Aistear

Léigh faoi na cosúlachtaí idir Aistear agus Síolta