NCCA logo NCCA logo

An tSraith Shóisearach

16 Nollaig, 2021

D’fhorbair CNCM sonraíocht nua 135 uair an chloig le haghaidh Chorpoideachas na Sraithe Sóisearaí. Tá an sonraíocht nua seo ailínithe leis an gCreat don tSraith Shóisearach agus beidh sé á gcur i bhfeidhm ó Mheán Fómhair 2022 ar aghaidh

Tá struchtúr na sonraíochta bunaithe ar thrí shnáithe agus is é is aidhm don tsonraíocht an scoláire a fhorbairt ina rannpháirtí inniúil agus muiníneach i ngníomhaíocht choirp i raon gníomhaíochtaí coirp éagsúla. Is é is aidhm dó ná an scoláire a fheistiú le heolas agus le scileanna a chabhróidh leis nó léi cinntí feasacha a dhéanamh maidir lena rannpháirtíocht i ngníomhaíocht choirp bíodh sin mar rannpháirtíocht áineasa nó spóirt. Tacaíonn sé le spreagadh an scoláire tabhairt faoi nósanna maireachtála gníomhacha agus sláintiúla, agus san am céanna, léirthuiscint ar bhuntáistí na rannpháirtíochta sa ghníomhaíocht choirp a chur ina luí air nó uirthi.

Beidh an tsonraíocht nua ar fáil lena híoslódáil ó https://www.curriculumonline.ie/Home/ i ndiaidh a foilsithe.

De réir Catagóire