NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Forbair do Ghearrchúrsa féin

Is comhpháirt churaclaim é an gearrchúrsa sa tsraith shóisearach nua. Is féidir le múinteoirí gearrchúrsaí a fhorbairt chun oiriúint do shainriachtanais agus do shainsuimeanna a gcuid scoláirí sa tsraith shóisearach.

 • Réamhrá

  Is comhpháirt churaclaim é an gearrchúrsa sa tsraith shóisearach. Is féidir le múinteoirí gearrchúrsaí a fhorbairt chun oiriúint do shainriachtanais agus do shainsuimeanna a gcuid scoláirí sa tsraith shóisearach. Is féidir gearrchúrsaí a ailíniú le Táscairí do Leibhéal 3 ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí (CNC) é sin nó leo siúd le haghaidh Leibhéal 2. Is féidir le háisíneachtaí nó grúpaí eile gearrchúrsaí a fhorbairt freisin.

  Tá gearrchúrsaí arna ndearadh le haghaidh tuairim is 100 uair de rannpháirtíocht scoláirí agus ba chóir go gcuirfí béim iontu ar fhoghlaim ghníomhach scoláirí.

 • Gearrchúrsaí Forbartha ag Scoileanna
  Tabharfaidh an CNCM treoir agus comhairle ar fhorbairt ghearrchúrsa amháin in aghaidh na scoile ag trí phríomhchéim san fhorbairt:
  Tar éis an doiciméad scóipe a chríochnú
  Tar éis dréacht a haon den ghearrchúrsa a scríobh, inar glacadh san áireamh an t-aiseolas ón CNCM ar an doiciméad scóipe
  Tar éis dréacht a dó a scríobh, arís ag glacadh san áireamh aiseolas ón CNCM
  Agus iad ag forbairt gearrchúrsaí féadfaidh scoileanna iad a cheapadh go hiomlán ó bhonn, é sin nó feadfaidh siad socrú ar obair a dhéanamh le gníomhaireachtaí seachtracha ar nós eagraíochtaí neamhrialtasacha (ENRnna) nó comhlachtaí reachtúla chun iad a fhorbairt. 
  Céimeanna le glacadh ag scoileanna agus iad ag forbairt gearrchúrsaí don tsraith shóisearach
  Agus do scoil ag ullmhú chun gearrchúrsa a fhorbairt moltar duit na céimeanna seo a leanas a ghlacadh:  
  Céim 1: Léitheoireacht agus taighde
  Bí cinnte go bhfuil tú eolach ar Creat don tSraith Shóisearach
  Tabhair spléachadh ar Gearrchúrsaí a forbraíodh ag an CNCM go bhfeicfidh tú conas a úsáideadh na treoirlínte agus an teimpléad chun na gearrchúrsaí seo a fhorbairt.  
  Léigh an doiciméad aon leathanaigh dár teideal Ag Smaoineamh ar Ghearrchúrsaí
  Céim 2: Smaoinigh ar an ngearrchúrsa atá á mholadh i gcomhthéacs do scoile agus     riachtanais agus suimeanna do scoláirí
  Téigh i gcomhairle le baill foirne, scoláirí, tuismitheoirí, ranna ábhair bainteacha agus daoine eile faoin ngearrchúrsa atá tú a mholadh
  Céim 3: Breathnaigh ar na hábhair tacaíochta atá ag an CNCM chun gearrchúrsa a fhorbairt
  Léigh Treoirlínte an CNCM le haghaidh gearrchúrsaí a fhorbairt do Leibhéal 2 agus/nó Leibhéal 3 agus Teimpléad Leibhéal 2 agus/nó Teimpléad Leibhéal 3
  Breathnaigh ar ghearrchúrsaí an CNCM mar eiseamláirí
  Céim 4: Bain úsáid as an doiciméad scóipe
  Anois tá tú réidh chun an doiciméad scóipe a fhorbairt le haghaidh Leibhéal 2 agus/nó Leibhéal 3 mar a dtugann tú le cheile na smaointe móra ar fad don chúrsa seo i gcomhar le daoine bainteacha eile i do scoilphobal.
  Seolann an príomhoide an gearrchúrsa nua chuig an CNCM trí r-phost chuig: gearrchúrsa@cncm.ie le haghaidh a athbhreithnithe agus comhairle SULA dtéann tú níos faide sa phróiseas. Níor chóir gur faide ná seacht leathanach an fhoirm aighneachta ag tús an doiciméad scóipe agus an doiciméad comhlánaithe é féin.  
  Céim 5: Déan forbairt, athmhachnamh agus beachtú
  Úsáideann an scoil comhairle an CNCM chun an chead dréacht den ghearrchúrsa a fhorbairt agus seolann príomhoide é sin isteach chuig an seoladh r-phoist céanna
  Déanfaidh an CNCM athbhreithniú ar an dréacht agus arís úsáidfidh an scoil an chomhairle sin chun dréacht deiridh a fhorbairt
  Scríobhann an scoil an dréacht deiridh agus cuirtear isteach í chuig an CNCM don athbhreithniú deiridh
  Comhairle thábhachtach:
  Is smaoineamh maith é scéim phíolótacha  dhéanamh leis an ngearrchúrsa – nó codanna de – le grúpa beag scoláirí agus a rath a mheas sula gcuirtear é faoi bhráid ghrúpa níos mó
  Tuairiscíonn scoileanna a d’fhorbair a ngearrchúrsaí féin gur próiseas tairbheach é ach go nglacann sé a lán ama.  De réir ár dtaithí le scoileanna thiocfadh leis glacadh suas le 12 mhí chun ceann a fhorbairt
  Is fearr gearrchúrsa a fhorbairt i gcomhar le daoine eile.  Tugann sé sin seans chun plé a dhéanamh agus na tascanna pleanála a chomhroinnt. Forbraíonn sé freisin cumas na múinteoirí atá bainteach leis chun a gearrchúrsa a theagasc nuair a bhíonn sé réidh
  Moltar do scoileanna an tacaíocht a fháil chun gearrchúrsa a fhorbairt a chuireann  Seirbhís Tacaíochta na Sraithe Sóisearaí do Mhúinteoirí (SSM) ar fáil.
  Formhuiniú Gearrchúrsaí
  Ní hé ár bpolasaí é formhuiniú a dhéanamh ar ábhair oideachasúla nó ar ‘phacáistí’ a bhaineann le gearrchúrsaí, mar sin de iarraimid ort gan lógó an CNCM a úsáid ar ábhair fhoilsithe a bhaineann leis an ngearrchúrsa seo.  B’fhéidir gur mhian leat an tacaíocht a thug an CNCM chun an gearrchúrsa a fhorbairt a aithint.  Más ea, mholfaimis an fhoclaíocht seo a leanas a úsáid: 
  Forbraíodh an gearrchúrsa seo de réir theimpléad agus threoirlínte an CNCM.  

   

 • Acmhainní agus teimpléid