NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta
Curaclaim agus Measúnachta
National Council for
Curriculum and Assessment

Ceol

Dírítear sa tsonraíocht do Cheol na Sraithe Sóisearaí ar an deis a thabhairt don scoláire a eolas ceoil, a scileanna agus a fheasacht chultúrtha a fhorbairt, trí rannpháirtíocht phraiticiúil agus chognaíoch leis an gceol. Is féidir é sin a bhaint amach trí na trí shnáithe idirnasctha: Eolas gnásúil, Nuáil agus samhlaigh agus Cultúr agus comhthéacs.

Is é is aidhm leis an gceol cur le forbairt na feasachta agus na tuisceana ealaíonta, féinléiriú, féinmhuinín, samhlaíocht agus íogaireacht ilchultúrtha gach scoláire. Forbróidh an scoláire an t-eolas, na scileanna agus an tuiscint atá riachtanach chun ceol barántúil agus bunaidh, arb é a gceol féin agus ceol daoine eile. Trína dhéanamh sin, forbróidh sé an litearthacht cheoil, na scileanna criticiúla agus an teanga atá riachtanach le dul i ngleic le domhan an cheoil inniu.

Beidh feidhm le siollabas Ceoil an Teastais Shóisearaigh don scoláire a thosóidh sa chéad bhliain roimh Mheán Fómhair 2018.

I gcás scoláirí a bheidh ag dul isteach sa chéad bhliain i mí Mheán Fómhair 2018 nó ina dhiaidh sin beidh feidhm le sonraíocht Ceoil na Sraithe Sóisearaí. Le tacú leis an tsonraíocht, tá Treoirlínte Measúnaithe agus Samplaí Oibre ar fáil.

Is féidir féachaint ar an dá cheann anseo

Tabharfar isteach an tsonraíocht le haghaidh Ceol na Sraithe Sóisearaí i scoileanna i mí Mheán Fómhair 2018. Cuireadh tús le forbairt na sonraíochta i mí Eanáir 2016.

Déantar iniúchadh sa pháipéar cúlra agus sa tuarascáil chomhairliúcháin do Cheol na Sraithe Sóisearaí ar fhorbairt an ábhair sa tsraith shóisearach; leagtar béim ar dhea-chleachtas sa bhaile agus thar lear; agus úsáidtear taighde bunaithe ar fhianaise mar bhonn agus mar thaca d’athbhreithniú na sonraíochta.

Tá ionadaithe i nGrúpa Forbartha an Cheoil ó réimse páirtithe leasmhara oideachais, lena n-áirítear comhlachtaí múinteoirí agus bainistíochta, an Roinn Oideachais agus Scileanna, agus Coimisiún na Scrúduithe Stáit. Is féidir teacht ar thuarascálacha ó chruinnithe an ghrúpa forbartha anseo.

Forbraíodh dréachtsonraíocht do Cheol na Sraithe Sóisearaí ó mhí Eanáir 2016 - Márta 2017. Tá an dréachtsonraíocht agus an tuarascáil chomhairliúcháin ar fáil anseo.

Beidh feidhm le siollabas Ceoil an Teastais Shóisearaigh don scoláire a rachaidh isteach sa chéad bhliain roimh Mheán Fómhair 2018. Íoslódáil ár mbileog fíricí le haghaidh Ceol an Teastais Shóisearaigh anseo: