NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Eolaíocht

Is dícheall comhoibríoch cruthaitheach daonna í an eolaíocht a eascraíonn as ár mian an domhan thart orainn agus an chruinne níos fairsinge a thuiscint. Dírítear in Eolaíocht na Sraithe Sóisearaí ar chroí-choinceapa na heolaíochta a fhoghlaim agus ag an am céanna foghlaim faoi bheith ag obair mar eolaí.

Is é an aidhm atá leis an eolaíocht tuiscint fhianaise-bhunaithe an scoláire ar an domhan nádúrtha a fhorbairt maille lena chumas chun fianaise a bhailiú agus a mheasúnú; a scileanna chun obair eolaíoch a dhéanamh a dhaingniú agus a dhoimhniú; go mbeadh sé níos féinfheasaí mar fhoghlaimeoir agus go n-éireodh sé níos inniúla agus níos muiníne ina chumas féin chun an eolaíocht a úsáid agus a chur i bhfeidhm ina shaol laethúil.

Tá sonraíocht d’Eolaíocht na Sraithe Sóisearaí, na Treoirlínte Measúnaithe agus Samplaí Oibre ar fáil anseo.

Tugadh isteach sonraíocht Eolaíocht na Sraithe Sóisearaí i scoileanna i mí Mheán Fómhair 2017. Cuireadh tús le forbairt na sonraíochta i mí na Samhna 2013.

Déantar iniúchadh sa pháipéar cúlra, sa mheasúnú neamhspleách agus sa tuarascáil chomhairliúcháin d’Eolaíocht na Sraithe Sóisearaí ar fhorbairt an ábhair sa tsraith shóisearach; leagtar béim ar dhea-chleachtas sa bhaile agus thar lear; agus úsáidtear taighde bunaithe ar fhianaise mar bhonn agus mar thaca d’athbhreithniú na sonraíochta.

Tá ionadaithe i nGrúpa Forbartha na hEolaíochta ó réimse páirtithe leasmhara oideachais, lena n-áirítear comhlachtaí múinteoirí agus bainistíochta, an Roinn Oideachais agus Scileanna, agus Coimisiún na Scrúduithe Stáit. Is féidir teacht ar thuarascálacha ó chruinnithe an ghrúpa forbartha anseo.

Forbraíodh dréachtsonraíocht d’Eolaíocht na Sraithe Sóisearaí ó mhí na Samhna 2013 - Márta 2015. Tá an dréachtsonraíocht agus an tuarascáil chomhairliúcháin ar fáil anseo.

 Tá ceisteanna samplacha don Eolaíocht le fáil anseo.

Eolaíocht na Sraithe Sóisearaí: Ceisteanna Samplacha

Féach ar thuras Sonraíocht Eolaíocht na Sraithe Sóisearaí anseo. 

The Journey of Junior Cycle Science The Journey of Junior Cycle Science