NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Matamaitic

Díríonn Matamaitic na Sraithe Sóisearaí ar thaithí an scoláire ar an matamaitic sa seomra ranga a fheabhsú agus ar scileanna don saol, don obair agus do staidéar breise a fhorbairt trí na cúig shnáithe idirnasctha: Staitisticí agus dóchúlacht, Céimseata agus triantánacht, Uimhreas, Ailgéabar agus Feidhmeanna.

Is é cuspóir mhatamaitic na Sraithe Sóisearaí go bhforbróidh gach scoláire oilteacht sa mhatamaitic. Tá níos mó ná gnáth-líofacht i gceist le hoilteacht sa Mhatamaitic agus déantar cur síos ar leith air sa siollabas mar

  • tuiscint choincheapúil – léirthuiscint ar choincheapa, oibríochtaí agus gaolta matamaiticiúla
  • gnáth-líofacht –scil chun gnásanna a dhéanamh go solúbthacht, go beacht, agus go cuí
  • inniúlacht straitéiseach–an cumas fadhbanna matamaiticiúla a cheapadh, a léiriú, agus a réiteach i gcomhthéacsanna a bhfuil taithí ag an scoláire orthu agus i gcomhthéacsanna nach bhfuil taithí aige orthu
  • réasúnaíocht oiriúnaitheach–an cumas chun smaoineamh go loighciúil, machnamh, míniú, údar a thabhairt agus cumarsáid
  • dearcadh dearfach –féachaint ar an matamaitic mar rud ciallmhar, úsáideach agus fiúntach, mar aon le creideamh i ndúthracht, buanseasmhacht agus éifeachtúlacht an duine féin.

 

 

Athbhreithniú ar Mhatamaitic na Sraithe Sóisearaí

Tá an Mhatamaitic ar cheann de na hábhair atá i gcéim a ceathair den sceideal a ghabhann le cur i bhfeidhm ábhair na sraithe sóisearaí. Chun bonn eolais a chur faoin athbhreithniú seo, choimisiúnaigh CNCM Foras Taighde ar Oideachas chun tabhairt faoi mheasúnú ar thionchar Tionscadal Mata ar chomh maith is a n éiríonn le scoláirí i matamaitic na sraithe sóisearaí. Tharraing an measúnú ar fhoinsí reatha, lena n áirítear sonraí bunaithe ar scrúduithe náisiúnta agus measúnuithe idirnáisiúnta ar an matamaitic. Áiríodh leis freisin agallaimh i nGrúpa Fócais le múinteoirí mhatamaitic na sraithe sóisearaí. Chuir an measúnú bonn bunaithe ar fhianaise ar fáil le haghaidh fhorbairt shonraíocht an ábhair.

Tá ionadaithe i nGrúpa Forbartha na Matamaitice ó réimse páirtithe leasmhara oideachais, lena n-áirítear comhlachtaí múinteoirí agus bainistíochta, an Roinn Oideachais agus Scileanna, agus Coimisiún na Scrúduithe Stáit.