NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS) / Oideachais Caidrimh agus Gnéasachta (OCG))

Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS) / Oideachais Caidrimh agus Gnéasachta (OCG)

Athbhreithniú OCG
Ar iarraidh an Aire Oideachais agus Scileanna, tugadh faoi athbhreithniú mór ar an OCG i mbunscoileanna agus in iarbhunscoileanna ó Mheitheamh 2018. Scrúdaíodh leis an athbhreithniú eispéireas na múinteoireachta agus na foghlama san OCG lena n-áirítear; an curaclam, an cur chuige i leith na foghlama, na tacaí atá riachtanach, agus bealaí chun eispéireas an OCG do dhaltaí a fheabhsú. Ghlac cuid mhaith daoine páirt san athbhreithniú, rud lena léirítear leibhéal na spéise atá ag daoine i ngné seo an oideachais. Bhí daltaí, tuismitheoirí, múinteoirí, ceannairí scoile, taighdeoirí agus eagraíochtaí páirteach san athbhreithniú d’fhonn an cineál eispéiris a bhí ag daoine óga ar an OCG a thuiscint.

Rinneadh an t-athbhreithniú i dhá chéim. Tharla an chéad chéim idir Meitheamh 2018 agus Márta 2019. Bhí rannpháirtíocht fhorleathan sa chéim seo den chomhairliúchán. De bhun an chomhairliúcháin fhairsing seo, chuir an CNCM Dréacht-Tuarascáil ar an Athbhreithniú ar Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna ar fáil agus thosaigh sí ar an dara céim den chomhairliúchán ó Iúil go Deireadh Fómhair 2019.Bhí an comhairliúchán breise seo bunaithe ar mholtaí sa dréacht-Tuarascáil a chuimsigh; an chomhairle atá beartaithe maidir le cur chuige OCG amach anseo, moltaí maidir le forbairtí curaclaim amach anseo, na coinníollacha is gá le haghaidh OCG éifeachtach agus cúinsí eile. Éascaíodh aiseolas trí shuirbhé ar líne agus aighneachtaí scríofa.

Tuarascáil ar an Athbhreithniú ar Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG)
Foilseofar leagan Gaeilge den Tuarascáil ar an Athbhreithniú ar Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna go luath. Tá tuarascáil ar an Athbhreithniú ar Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) imBunscoileanna agus Iarbhunscoileanna ar fáil anseo.

Páipéar Taighde
Chun tacú le daoine a bhfuil suim acu san Athbhreithniú ar OCG, tá páipéar taighde scríofa ag an Ollamh Mark Morgan, Dr Seline Keating agus Dr Bernie Collins ar fáil anseo. 
 
Guth na Mac Léinn
D'eagraigh an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige lá comhairliúcháin le 77 ionadaí ó Chomhairlí na nÓg. Tá tuairisc ghearr ar an gcomhairliúcháin le fail anseo.
 
Aighneachtaí Scriofa
Is cuid thábhachtach de phróiseas comhairliúcháin an CNCM iad na haighneachtaí scríofa.
Aighneachtaí scríofa ó chéim a haon anseo.
Aighneachtaí scríofa ó chéim a dó anseo.
  

 

 

 


Le himeacht ama beidh forbairt sna bunscoileanna lonnaithe anseo.

Le himeacht ama beidh forbairtí san tSraith Shóisearachlonnaithe anseo.

Le himeacht ama beidh forbairtí san An tSraith Shinsearach anseo.

 
Anois atá an Tuarascáil ar an Athbhreithniú ar Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) foilsithe, céard iad na chéad chéimeanna eile? 

Foilsíodh an Tuarascáil ar an Athbhreithniú ar Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna le déanaí. Mar thoradh air sin, beidh dhá Mheitheal Forbartha, ceann le haghaidh na bunscoile agus ceann le haghaidh na hiar-bhunscoile, ag teacht le chéile i mí an Mhárta. Beidh na grúpaí sin ag díriú go háirithe ar thacaíocht ó thabhairt ó thaobh treoir eatramhach a fhorbairt chun tacú le teagasc OSPS/OCG i seomraí ranga bunscoile agus iar bhunscoile araon.


Ina theannta sin, tá an CNCM ag tabhairt aghaidh ar chuid de na riachtanais láithreacha a sainaithníodh tríd an athbhreithniú:


1. Táimid ag cruthú suíomh gréasáin ar ar féidir teacht ar acmhainní teagaisc agus foghlama le haghaidh OSPS/OCG (i gcomhar le gníomhaireachtaí eile)
2. Táimid ag forbairt samplaí den dea-ghnás sa réimse seo den oideachas
3. Táimid ag dul i gcomhar le heagraíochtaí/saineolaithe sa réimse seo, agus ag líonrú leo, go leanúnach chun bonn eolais a chur faoinár gcuid oibre ar fad.

 Cad atá á mhúineadh faoi láthair san OCG i mBunscoileanna agus Iar-bhunscoileanna na hÉireann?

Tá ábhar ag Éirinn faoi láthair ar a dtugtar Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS), agus is dlúthchuid den ábhar seo é Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG). Is cuid éigeantach den oideachas bunscolaíochta agus iar-bhunscolaíochta é OCG ó bhí na 1990í déanacha ann. Chun breathnú ar na curaclaim OSPS/OCG, cliceáil ar an nasc cuí thíos

Bunscolaíocht

Iar-bhunscolaíocht - gearrchúrsa

Iar-bhunscolaíocht - OSPS

 

An bhfuil curaclam nua OCG forbartha ag CNCM do bhunscoileanna agus d'iar-bhunscoileanna?

Níl, níor forbraíodh aon churaclam nua. Is ar bhonn comhoibrithe a dhéanfar an tasc a bhaineann le uasdátú an churaclaim reatha OCG agus é ar aon dul le cur chuige comhpháirtíochta i leith forbairt curaclaim. Tá tuilleadh eolais ar na rannpháirtithe leasmhara ag: https://www.ncca.ie/ga/faoin-gcuraclam/comhairle-2019-2022.

 

Cé aige a mbeidh ionchur i bhforbairt curaclam uasdátaithe?

Nuair a fhorbrófar dréacht-churaclam uasdátaithe do OSPS/OCG, déanfar é de réir a chéile trí ghnáthstruchtúir forbartha curaclaim CNCM ina gcuimsítear ionadaithe ó na croípháirtithe leasmhara oideachais uile. Áirítear orthu seo Grúpaí Tuismitheoirí, Ceardchumainn Múinteoirí, forais Bhainistíochta Scoile, an Roinn Oideachais agus daoine a bhfuil saineolas cuí acu.

 

Le linn forbairt curaclam uasdátaithe OSPS/OCG, beidh tuilleadh comhairliúcháin ann le páirtithe leasmhara agus leis an bpobal agus déanfaidh CNCM poiblíocht faoi seo ar an suíomh gréasáin seo agus trí mheáin eile.

 

Cad é mar is féidir le tuismitheoirí bheith páirteach sa phróiseas forbartha?

Is iad na tuismitheoirí príomhoideachasóirí a gcuid páistí agus is páirtithe tábhachtacha iad sa phróiseas oideachais i scoileanna. Leanfaidh an CNCM dá chinntiú go mbíonn tuismitheoirí rannpháirteach sa chomhrá agus sa chomhairliúchán de réir mar a thiocfaidh forbairtí OSPS/OCG chun cinn. Éascófar é seo trí réimse de chórais - trína bheith ag obair i bpáirt le grúpaí ionadaíochta, trí chruinnithe fócasghrúpaí agus grúpaí comhairleacha agus trína thuilleadh comhairliúcháin phoiblí a ndéanfar poiblíocht ina leith trí shuíomhanna gréasáin agus trí chainéil meáin shóisialta agus meáin eile. Chun a bheith ar an eolas, cláraigh le haghaidh ár nuachtlitreach ag  www.ncca.ie.

 

Cé na topaicí a theagascfar agus ag cén aois a theagascfar iad?  

Pléifear agus socrófar sceideal na dtopaicí agus nuair a theagascfar iad trí ghnáthphróisis CNCM. Baineann sé seo le bunú Grúpa Forbartha ar a gcuimseofar múinteoirí, cigirí de chuid na Roinne Oideachais agus Scileanna agus saineolaithe i réimse an OCG. Is ar bhonn comhpháirtíochta a oibríonn an Grúpa Forbartha chun sonraíochtaí curaclaim a fhorbairt agus, i gcás an OCG, an sceideal topaicí a shocrú agus cén uair a bheidh siad le teagasc. I measc na bprionsabal a bheidh mar bhunchloch ag gach plé beidh an fheasacht gur chóir topaicí a theagasc ar dhóigh aoisoiriúnach, íogair agus diaidh ar ndiaidh. Tá tuilleadh eolais ar phróisis forbartha CNCM ag

https://www.ncca.ie/ga/faoin-gcuraclam/boird-agus-gr%C3%BApa%C3%AD-forbartha.

 

An mbeidh deiseanna eile ann mo thuairimí ar OCG a chomhroinnt

Beidh, le linn forbairt curaclaim éascófar de thoradh chomhairliúcháin tuilleadh deiseanna chun tuairimí a chomhroinnt.

 

Cén áit ar féidir liom teacht ar eolas cothrom le dáta ar fhorbairtí OCG?

Trí shuíomh gréasáin agus cainéil meáin shóisialta CNCM a uasdátófar go rialta. Féadann tú fosta

r-phost a chur chuig info@ncca.ie má tá ceisteanna sainiúla agat a bhaineann le OCG.