NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Folláine

Tacaíocht chun clár Folláine a phleanáil don tsraith shóisearach.

OSPS - Ceachtanna faoi fhilleadh ar scoil chun tacú le folláine na scoláirí

Agus scoláirí ag filleadh ar an scoil, níl aon dabht ach go raibh tionchar ag an tréimhse fhada a chaith siad sa bhaile ar a bhfoghlaim, ar a bhfolláine agus ar an gceangal foriomlán atá acu leis an scoil. Dearadh na ceachtanna seo go sonrach le húsáid laistigh den rang OSPS le linn na céad chúpla seachtain den téarma.

Is é is aidhm leis na ceachtanna seo:

  1. cuidiú le scoláirí nascadh leis an scoil agus lena chéile arís
  2. scoláirí a chumasú le machnamh a dhéanamh ar an tionchar a bhí ar COVID-19 ar a bhfolláine agus ar a bhfoghlaim féin
  3. na scileanna, dearcthaí agus meonta riachtanacha a fhorbairt chun dul i ngleic leis an bhfoghlaim go rathúil arís.