Amharc-ealaín

Leagtar amach in Amharc-ealaín na Sraithe Sóisearaí ionchais soiléire don scoláire, thar thrí shnáithe chomhtháite na hEalaíne, na Ceardaíochta agus an Dearaidh. Tá sé mar aidhm ag Amharc-ealaín na sraithe sóisearaí sraith meon agus cáilíochtaí pearsanta a thabhairt don scoláire mar aon le scileanna agus próisis agus tuiscint aeistéitiúil. Trí rannpháirtíocht phraiticiúil i réimsí na healaíne, na ceardaíochta agus an dearaidh, forbróidh an scoláire féinmhuinín, fiosracht, samhlaíocht agus cruthaitheacht.

Forbróidh Amharc-ealaín an t-eolas, na scileanna agus an tuiscint atá riachtanach chun saothar barántúil agus bunaidh ealaíne, ceardaíochta agus dearaidh a tháirgeadh agus chun dul i ngleic leis. Trína dhéanamh sin, tosóidh sé ag forbairt na litearthachta amhairc, na scileanna criticiúla agus na teanga atá riachtanach le dul i ngleic leis an gcultúr comhaimseartha. Cuirfidh sé seo le tuiscint an scoláire ar róil shaibhre agus éagsúla na healaíne, na ceardaíochta agus an dearaidh i sochaithe agus i gcultúir idir stairiúil agus chomhaimseartha.

Beidh feidhm le siollabas Ealaíne, Ceardaíochta, Dearaidh an Teastais Shóisearaigh don scoláire a thosaigh sa chéad bhliain roimh Mheán Fómhair 2017.

I gcás scoláirí a thosaigh sa chéad bhliain i mí Mheán Fómhair 2017 nó ina dhiaidh sin, beidh feidhm le sonraíocht Amharc-ealaíne na Sraithe Sóisearaí. Le tacú leis an tsonraíocht, tá Treoirlínte Measúnaithe agus Samplaí Oibre ar fáil.

Is féidir féachaint ar an dá cheann anseo

Tugadh isteach an tsonraíocht le haghaidh Amharc-ealaín na Sraithe Sóisearaí i scoileanna i mí Mheán Fómhair 2017. Cuireadh tús le forbairt na sonraíochta i mí Feabhra 2015.

Déantar iniúchadh sa pháipéar cúlra agus sa tuarascáil chomhairliúcháin ar Amharc-ealaín na Sraithe Sóisearaí ar fhorbairt an ábhair sa sraith shóisearach; leagtar béim ar dhea-chleachtas sa bhaile agus thar lear; agus úsáidtear taighde bunaithe ar fhianaise mar bhonn agus mar thaca d’athbhreithniú na sonraíochta.

Tá ionadaithe i nGrúpa Forbartha na hAmharc‑ealaíne ó réimse páirtithe leasmhara oideachais, lena n-áirítear comhlachtaí múinteoirí agus bainistíochta, an Roinn Oideachais agus Scileanna, agus Coimisiún na Scrúduithe Stáit. Is féidir teacht ar thuarascálacha ó chruinnithe an ghrúpa forbartha anseo.

Forbraíodh dréachtsonraíocht d’Amharc-ealaín na Sraithe Sóisearaí ó mhí Feabhra 2015 - Nollaig 2016. Tá an dréachtsonraíocht agus an tuarascáil chomhairliúcháin ar fáil anseo.