NCCA logo

Eacnamaíocht Bhaile

Forbraítear in Eacnamaíocht Bhaile na Sraithe Sóisearaí eolas, tuiscint, scileanna agus luachanna atá riachtanach chun maireachtáil barrmhaith, fholláin agus inbhuanaithe a bhaint amach do gach duine mar dhuine aonair, agus mar bhall de theaghlaigh agus den tsochaí.

Tabharfar isteach sonraíocht nua le haghaidh Eacnamaíocht Bhaile na Sraithe Sóisearaí i mí Mheán Fómhair 2018. Forbraíonn Eacnamaíocht Bhaile scileanna praiticiúla an scoláire maidir le hinniúlacht i gcúrsaí bia agus sláinte agus cinntí eolasacha a dhéanamh a mbeidh tionchar dearfach acu ar a shláinte agus a fholláine. Cothaíonn sé acmhainneacht, nuálaíocht, inoiriúnaitheacht agus inniúlacht an scoláire mar thomhaltóir. Forbraíonn sé scileanna dearaidh agus teicstílí cruthaitheacha an scoláire. Cuireann sé ar chumas an scoláire bheith meabhrach ar an gcomhshaol agus dírithe ar shaol inbhuanaithe freagrach a chaitheamh.

Beidh feidhm le siollabas Eacnamaíocht Bhaile an Teastais Shóisearaigh do scoláirí a rachaidh isteach sa chéad bhliain roimh Mheán Fómhair 2018.

I gcás scoláirí a bheidh ag dul isteach sa chéad bhliain i mí Mheán Fómhair 2018 nó ina dhiaidh sin beidh feidhm le sonraíocht Eacnamaíocht Bhaile na Sraithe Sóisearaí. Is féidir féachaint ar an dá cheann anseo.

Tabharfar isteach an tsonraíocht nua le haghaidh Eacnamaíocht Bhaile na Sraithe Sóisearaí i scoileanna i mí Mheán Fómhair 2018. Cuireadh tús le forbairt na sonraíochta i Márta 2016.

Déantar iniúchadh sa pháipéar cúlra d’Eacnamaíocht Bhaile na Sraithe Sóisearaí ar fhorbairt an ábhair sa tsraith shóisearach; leagtar béim ar dhea-chleachtas sa bhaile agus thar lear; agus úsáidtear taighde bunaithe ar fhianaise mar bhonn agus mar thaca d’athbhreithniú na sonraíochta.

Tá ionadaithe sa Ghrúpa Forbartha Eacnamaíocht Bhaile ó réimse páirtithe leasmhara oideachais, lena n-áirítear comhlachtaí múinteoirí agus bainistíochta, an Roinn Oideachais agus Scileanna, agus Coimisiún na Scrúduithe Stáit.

Forbraíodh dréachtsonraíocht do Eacnamaíocht Bhaile na Sraithe Sóisearaí ó mhí Bealtaine 2016 – Márta 2017. Tá an dréachtsonraíocht ar fáil anseo.

Beidh feidhm le siollabas Eacnamaíocht Bhaile an Teastais Shóisearaigh do scoláirí a rachaidh isteach sa chéad bhliain roimh Mheán Fómhair 2018. Íoslódáil ár mBileog Fíricí le haghaidh Eacnamaíocht Bhaile an Teastais Shóisearaigh anseo.