Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte / Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta

Tá comhairliúchán ar churaclam nuashonraithe OSPS na sraithe sóisearaí dúnta anois

Sainaithníodh an gá leis an gcuraclam a nuashonrú mar phríomhthosaíocht, rud a tháinig chun cinn ón athbhreithniú ar Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna.

Cuireadh tús leis an obair uasdátaithe seo le OSPS na sraithe sóisearaí.  Cuirfidh an cúrsa nuashonraithe seo 100 uair an chloig foghlama in OSPS ar fáil (méadú ó 70 uair) i gcaitheamh thrí bliana na sraithe sóisearaí.

Tabharfaidh acmhainní agus treoirlínte tacaíocht dó, a thabharfaidh léargas do mhúinteoirí ar conas an tsonraíocht nuashonraithe a úsáid agus iad ag pleanáil le haghaidh teagaisc agus foghlama.

Tuarascáil ar an gComhairliúchán ar Dhréachtchuraclam OSPS na Sraithe Sóisearaí 

Bhí an dréachtsonraíocht faoi réir comhairliúchán poiblí (18 Iúil - 18 Deireadh Fómhair, 2022). Tá achoimre ar an aiseolas ón gcomhairliúchán le fáil sa tuarascáil.

Dréachtshonraíocht Nuashonraithe OSPS na sraithe sóisearaí

Cáipéis Eolais OSPS na Sraithe Sóisearaí

Uirlisí Úsáide ar Líne

Forbraíodh Uirlisí Úsáide ar líne a thacaíonn le múinteoirí agus iad rannpháirteach sa churaclam OSPS.

Le haghaidh níos mó ‘Ceisteanna agus Freagraí’ faoi Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta cliceáil ar na naisc thíos:

 

Ar iarratas ón Aire Oideachais, rinne CNCM athbhreithniú mór ar OCG i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna. Cuireadh tús leis an athbhreithniú i mí Meithimh 2018. San athbhreithniú, rinneadh scrúdú ar an gcuraclam OCG, ar an gcur chuige i leith an teagaisc agus na foghlama, ar thacaíochtaí a bhí ag teastáil, agus ar bhealaí chun an t‑eispéireas OCG a fheabhsú don scoláire.

 

Bhí rannpháirtíocht shuntasach i gceist leis an athbhreithniú, rud a thaispeánann spéis na ndaoine i leith na gné seo den oideachas. Bhí scoláirí, tuismitheoirí, múinteoirí, ceannairí scoile, taighdeoirí agus eagraíochtaí páirteach san athbhreithniú, agus iad ag súil le léirthuiscint iomlán a fháil ar riachtanais na ndaoine óga agus t-eispéireas OCG atá acu. Rinneadh an t-athbhreithniú ina dhá chéim.

 

Tharla an chéad chéim idir mí an Mheithimh 2018 agus mí an Mhárta 2019. Bhí rannpháirtíocht fhorleathan i gceist leis an gcéim seo den chomhairliúchán. Le comhairliúchán leathan mar bhunús, d’ullmhaigh CNCM Dréacht-Tuairisc ar an Athbhreithniú ar Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna agus chuir siad tús leis an dara céim den chomhairliúchán ó mhí Iúil go mí Dheireadh Fómhair 2019. Bunaíodh an comhairliúchán seo ar mholtaí sa dréacht-Tuairisc lena n-áirítear; an chomhairle mholta i gcomhair an chuir chuige OCG amach anseo, moltaí maidir le forbairtí curaclaim sa todhchaí, na coinníollacha riachtanacha le haghaidh OCG éifeachtach agus ceisteanna eile. Bailíodh aiseolas trí shuirbhé ar líne, trí aighneachtaí scríofa agus trí shiompóisiam comhairliúcháin.

 

 

Tuairisc  ar an Athbhreithniú ar OCG

Páipéar Taighde 

Ar mhaithe le tacaíocht a thabhairt do na rannpháirtithe a raibh fonn orthu páirt a ghlacadh san athbhreithniú, d’fhorbair Oll Mark Morgan, Dr Seline Keating agus Dr Bernie Collins, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, páipéar taighde. Soláthraíonn an páipéar comhthéacs stairiúil don athbhreithniú, forléargas ar chuir chuige chomhaimseartha i leith OCG, chomh maith le léargais ar eispéireas na múinteoirí, na dtuismitheoirí agus na scoláirí ar ndóigh.

Guth an Scoláire

D’eagraigh CNCM cruinnithe grúpa fócais le scoláirí bunscoile agus iar-bhunscoile thar 23 scoil. Faightear a gcuid tuairimí sa dréacht-Tuairisc, i gcaibidil 2, lgh. 14-25. De bhreis air sin, d’eagraigh an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (RLGÓ) imeacht comhairliúcháin aon lae, le 77 n-ionadaí de chuid Chomhairle na nÓg i láthair ann. Forbhreathnú ar an gComhairliúchán le Comhairle na nÓg

 

Aighneachtaí Scríofa

Is cuid thábhachtach de phróiseas comhairliúcháin CNCM iad aighneachtaí scríofa.

Chun rochtain a fháil ar fhorbairtí i dtaca le curaclam na bunscoile, cliceáil anseo.

Chun rochtain a fháil ar fhorbairtí i dtaca leis an tsraith shinsearach, cliceáil anseo.  

Toisc gur foilsíodh an tuairisc faoin athbhreithniú ar Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) cad iad na céad chéimeanna eile?

Bunaíodh dhá Ghrúpa Forbartha, ceann bunscoile agus ceann iar-bhunscoile, ag eascairt as an bhfoilseachán den Tuairisc ar an Athbhreithniú ar Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna. Tá sé mar bhunfhócas na ngrúpaí seo  tacaíocht a thabhairt don fhorbairt de threoir eatramhach chun tacú le teagasc an OSPS/OCG i ranganna bunscoile agus iar-bhunscoile araon.

Anuas air sin, tá CNCM ag déanamh iarrachta dul i ngleic le roinnt de na riachtanais phráinneacha a aimsíodh le linn an athbhreithnithe, eadhon;

  1. Cruthú de shuíomh gréasáin inar féidir rochtain a fháil ar acmhainní teagaisc agus foghlama i leith OSPS/OCG
  2. Forbairt samplaí de dhea-chleachtas i réimse seo an oideachais
  3.  Comhoibriú agus líonrú leanúnach le heagraíochtaí/saineolaithe sa réimse seo ar mhaithe le heolas a thabhairt d’obair CNCM.

 

Cad atá á mhúineadh faoi láthair i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna in Éirinn maidir le OCG?
Tá ábhar darb ainm Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS) á mhúineadh in Éirinn faoi láthair agus Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) mar chuid thábhachtach de. Ó bhí deireadh na 1990idí ann, tá OCG ina chuid éigeantach den churaclam bunscoile agus iar-bhunscoile. Cliceáil ar na nasc ábhartha thíos chun féachaint ar na curaclaim OSPS/OCG reatha.

Bunscoil
Iar-bhunscoil – gearrchúrsa
Iar-bhunscoil – creat OSPS
 
Ar fhorbair CNCM curaclam OCG nuashonruithe do bhunscoileanna agus d’iar‑bhunscoileanna?
Níor forbraíodh aon churaclam nua go fóill. Baineann CNCM úsáid as cur chuige comhpháirtíochta i gcomhair forbartha ar churaclam. Ag tosú in 2021, forbrófar curaclam OSPS/OCG nuashonraithe i gcomhar le páirtithe leasmhara ó réimse an oideachais. Tá níos mó eolais faoi chuairt pháirteach na bpáirtithe leasmhara le fáil ó: https://ncca.ie/ga/faoin-cncm/comhairle-2019-2022/
 
Cé a bheith páirteach i bhforbairt an churaclaim nuashonraithe?
Nuair a fhorbrófar curaclam dréachta nuashonruithe OSPS/OCG, cuirfear é trí ghnáthstruchtúir forbartha curaclaim CNCM lena gcuimsítear ionadaithe óna príomhpháirtithe leasmhara oideachais go léir. San áireamh leis seo tá Grúpaí Tuismitheora, Ceardchumainn na Múinteoirí, Coistí Bainistíochta Scoile, Roinn an Oideachais agus iadsan a bhfuil saineolas ábhartha acu.
 
Le linn na forbartha de dhréachtchuraclam nuashonruithe OSPS/OCG, cuirfear tuilleadh comhairliúcháin ar siúl le páirtithe leasmhara agus leis an bpobal, agus fógróidh CNCM é seo go poiblí tríd an suíomh gréasáin seo agus trí na meáin eile go léir.  
 
Conas gur féidir le tuismitheoirí páirt a ghlacadh sa phróiseas forbartha?
Is iad na tuismitheoirí príomhoideachasóirí a gcuid páistí agus is comhpháirtithe tábhachtacha iad sa phróiseas oideachais a thiteann amach laistigh de scoileanna. Leanann CNCM ar aghaidh ag tabhairt páirt do thuismitheoirí i gcomhráite agus i gcomhairliúchán sa chaoi is go mbeidh siad in ann a gcuid tuairimí a chomhroinnt agus forbairtí in OSPS/OCG ag leanúint orthu. Éascófar é seo ar shlite éagsúla — trí obair le grúpaí ionadaíocha, trí chruinnithe grúpa fócais agus grúpa chomhairligh agus trí thuilleadh comhairliúcháin phoiblí a fhógrófar go poiblí ar shuíomh gréasáin agus ar chainéil meán sóisialta CNCM agus ar mheáin eile. 


Cad iad na hábhair a mhúinfear agus ag cén aois a mhúinfear iad? 
Déanfar liosta na dtopaicí agus cathain a mhúinfear iad a phlé agus a shocrú trí ghnáthphróisis CNCM. Bíonn Grúpaí Forbartha páirteach leis seo lena n-áirítear múinteoirí, cigirí ón Roinn Oideachais agus Scileanna agus saineolaithe i réimse an OSPS/OCG. Oibríonn an Grúpa Forbartha le chéile chun curaclam a fhorbairt agus cinneadh a dhéanamh faoi liosta topaicí agus faoi cathain a mhúinfear iad i dtaca le OSPS/OCG. I measc na bprionsabal treorach le haghaidh na gcainteanna go léir beidh feasacht ann gur chóir na topaicí a mhúineadh ar bhealach atá aois-oiriúnach, íogair agus incriminteach. Le haghaidh níos mó eolais faoi phróisis fhorbartha an CNCM tabhair cuairt ar https://ncca.ie/ga/faoin-cncm/boird-agus-gr%C3%BApa%C3%AD-forbartha/.
 
An mbeidh tuilleadh deiseanna ann chun mo chuid tuairimí i dtaca le OCG a chomhroinnt?
Beidh tuilleadh deiseanna ann le linn fhorbairt an churaclaim chun tuairimí a chomhroinnt tríd an gcomhairliúchán.
 
Cén áit inar féidir liom eolas atá cothrom le dáta a fháil faoi fhorbairtí in OCG?
Trí shuíomh gréasáin agus trí chainéil mheán sóisialta CNCM a ndéantar nuashonrú rialta orthu. Is féidir leat ríomhphost a sheoladh chomh maith chuig info@ncca.ie má tá aon cheist ar leith agat i dtaca le OCG.
 

 

Tá ionadaithe i Meitheal Forbartha OSPS/OCG ó réimse páirtithe leasmhara oideachais, lena n-áirítear comhlachtaí múinteoirí agus bainistíochta, an Roinn Oideachais, agus Coimisiún na Scrúduithe Stáit. Is féidir teacht ar thuarascálacha ó chruinnithe an ghrúpa forbartha anseo.

Nóta Cruinnithe mhí Dheireadh Fómhair 2020

Nóta Cruinnithe Samhain 2020

Nóta Cruinnithe Nollaig 2020

Nóta Cruinnithe Feabhra 2021

Nóta Cruinnithe Márta 2021

Nóta Cruinnithe Bealtaine 2021

Nóta Cruinnithe Meitheamh 2021

Nóta Cruinnithe Meán Fómhair 2021

Nóta Cruinnithe Samhain 2021

Nóta Cruinnithe Nollaig 2021

Nóta Cruinnithe Eanáir 2022