NCCA logo NCCA logo

Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte / Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta

Tá faisnéis ar fáil sa roinn seo maidir le forbairtí i dtaca le OSPS agus le OCG

Uasdátú ar obair CNCM ag eascairt as an Tuairisc ar an Athbhreithniú ar Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna

Tá dhá mheitheal forbartha bunaithe ag CNCM, ceann don bhunscoil agus ceann don iar-bhunscoil, le maoirsiú a dhéanamh ar an obair forbartha sa réimse seo. Cuireadh tús leis an dá cheann acu i mí Dheireadh Fómhair 2020. Déantar achoimre ar na príomhréimsí oibre thíos.

Treoir Eatramhach: Is é fócas gearrthréimhseach obair na meithleacha forbartha ná ábhair a fhorbairt a chuirfear san áireamh sa treoir eatramhach do theagasc OSPS/OCG. Tacóidh an treoir le múinteoirí agus iad ag dul i ngleic leis an gcuraclam reatha ar bhealach muiníneach agus iomlánaíoch. Cuirtear an treoir eatramhach sin ar fáil i bhfoirm uirlisí úsáide ar líne: 

Forbairt curaclaim: Moltar sa Tuarascáil go bhforbrófar curaclam comhtháite amháin do OCG agus OSPS a chuimseoidh an t-oideachas bunscoile agus iar-bhunscoile araon, agus a chinnteoidh go mbeidh an t-am cuí ann lena mhúineadh. Cuireadh tús leis an obair ar na sonraíochtaí nua do OSPS/OCG i mí Mheán Fómhair 2021, le fócas tosaigh ar an tsraith shóisearach. De réir mar a fhorbrófar an curaclam, beidh deiseanna ann le haghaidh rannpháirtíochta leis na príomhpháirtithe leasmhara oideachais ar fad agus beidh tuilleadh próisis comhairliúcháin phoiblí ann chomh maith sula gcríochnófar aon sonraíocht churaclaim nua.

Le haghaidh níos mó ‘Ceisteanna agus Freagraí’ cliceáil ar na naisc thíos: 

Seimineár gréasáin faisnéise le nuashonruithe ar fhorbairtí in OSPS/OCG

 

Ar iarratas ón Aire Oideachais, rinne CNCM athbhreithniú mór ar OCG i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna. Cuireadh tús leis an athbhreithniú i mí Meithimh 2018. San athbhreithniú, rinneadh scrúdú ar an gcuraclam OCG, ar an gcur chuige i leith an teagaisc agus na foghlama, ar thacaíochtaí a bhí ag teastáil, agus ar bhealaí chun an t‑eispéireas OCG a fheabhsú don scoláire.

 

Bhí rannpháirtíocht shuntasach i gceist leis an athbhreithniú, rud a thaispeánann spéis na ndaoine i leith na gné seo den oideachas. Bhí scoláirí, tuismitheoirí, múinteoirí, ceannairí scoile, taighdeoirí agus eagraíochtaí páirteach san athbhreithniú, agus iad ag súil le léirthuiscint iomlán a fháil ar riachtanais na ndaoine óga agus t-eispéireas OCG atá acu. Rinneadh an t-athbhreithniú ina dhá chéim.

 

Tharla an chéad chéim idir mí an Mheithimh 2018 agus mí an Mhárta 2019. Bhí rannpháirtíocht fhorleathan i gceist leis an gcéim seo den chomhairliúchán. Le comhairliúchán leathan mar bhunús, d’ullmhaigh CNCM Dréacht-Tuairisc ar an Athbhreithniú ar Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna agus chuir siad tús leis an dara céim den chomhairliúchán ó mhí Iúil go mí Dheireadh Fómhair 2019. Bunaíodh an comhairliúchán seo ar mholtaí sa dréacht-Tuairisc lena n-áirítear; an chomhairle mholta i gcomhair an chuir chuige OCG amach anseo, moltaí maidir le forbairtí curaclaim sa todhchaí, na coinníollacha riachtanacha le haghaidh OCG éifeachtach agus ceisteanna eile. Bailíodh aiseolas trí shuirbhé ar líne, trí aighneachtaí scríofa agus trí shiompóisiam comhairliúcháin.

 

 

Tuairisc  ar an Athbhreithniú ar OCG

Páipéar Taighde 

Ar mhaithe le tacaíocht a thabhairt do na rannpháirtithe a raibh fonn orthu páirt a ghlacadh san athbhreithniú, d’fhorbair Oll Mark Morgan, Dr Seline Keating agus Dr Bernie Collins, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, páipéar taighde. Soláthraíonn an páipéar comhthéacs stairiúil don athbhreithniú, forléargas ar chuir chuige chomhaimseartha i leith OCG, chomh maith le léargais ar eispéireas na múinteoirí, na dtuismitheoirí agus na scoláirí ar ndóigh.

Guth an Scoláire

D’eagraigh CNCM cruinnithe grúpa fócais le scoláirí bunscoile agus iar-bhunscoile thar 23 scoil. Faightear a gcuid tuairimí sa dréacht-Tuairisc, i gcaibidil 2, lgh. 14-25. De bhreis air sin, d’eagraigh an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (RLGÓ) imeacht comhairliúcháin aon lae, le 77 n-ionadaí de chuid Chomhairle na nÓg i láthair ann. Forbhreathnú ar an gComhairliúchán le Comhairle na nÓg

 

Aighneachtaí Scríofa

Is cuid thábhachtach de phróiseas comhairliúcháin CNCM iad aighneachtaí scríofa.

Chun rochtain a fháil ar fhorbairtí i dtaca le curaclam na bunscoile, cliceáil anseo.

Chun rochtain a fháil ar fhorbairtí i dtaca leis an tsraith shinsearach, cliceáil anseo.  

Toisc gur foilsíodh an tuairisc faoin athbhreithniú ar Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) cad iad na céad chéimeanna eile?

Bunaíodh dhá Ghrúpa Forbartha, ceann bunscoile agus ceann iar-bhunscoile, ag eascairt as an bhfoilseachán den Tuairisc ar an Athbhreithniú ar Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna. Tá sé mar bhunfhócas na ngrúpaí seo  tacaíocht a thabhairt don fhorbairt de threoir eatramhach chun tacú le teagasc an OSPS/OCG i ranganna bunscoile agus iar-bhunscoile araon.

Anuas air sin, tá CNCM ag déanamh iarrachta dul i ngleic le roinnt de na riachtanais phráinneacha a aimsíodh le linn an athbhreithnithe, eadhon;

  1. Cruthú de shuíomh gréasáin inar féidir rochtain a fháil ar acmhainní teagaisc agus foghlama i leith OSPS/OCG
  2. Forbairt samplaí de dhea-chleachtas i réimse seo an oideachais
  3.  Comhoibriú agus líonrú leanúnach le heagraíochtaí/saineolaithe sa réimse seo ar mhaithe le heolas a thabhairt d’obair CNCM.

 

Cad atá á mhúineadh faoi láthair i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna in Éirinn maidir le OCG?
Tá ábhar darb ainm Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS) á mhúineadh in Éirinn faoi láthair agus Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) mar chuid thábhachtach de. Ó bhí deireadh na 1990idí ann, tá OCG ina chuid éigeantach den churaclam bunscoile agus iar-bhunscoile. Cliceáil ar na nasc ábhartha thíos chun féachaint ar na curaclaim OSPS/OCG reatha.

Bunscoil
Iar-bhunscoil – gearrchúrsa
Iar-bhunscoil – creat OSPS
 
Ar fhorbair CNCM curaclam OCG nuashonruithe do bhunscoileanna agus d’iar‑bhunscoileanna?
Níor forbraíodh aon churaclam nua go fóill. Baineann CNCM úsáid as cur chuige comhpháirtíochta i gcomhair forbartha ar churaclam. Ag tosú in 2021, forbrófar curaclam OSPS/OCG nuashonraithe i gcomhar le páirtithe leasmhara ó réimse an oideachais. Tá níos mó eolais faoi chuairt pháirteach na bpáirtithe leasmhara le fáil ó: https://ncca.ie/ga/faoin-cncm/comhairle-2019-2022/
 
Cé a bheith páirteach i bhforbairt an churaclaim nuashonraithe?
Nuair a fhorbrófar curaclam dréachta nuashonruithe OSPS/OCG, cuirfear é trí ghnáthstruchtúir forbartha curaclaim CNCM lena gcuimsítear ionadaithe óna príomhpháirtithe leasmhara oideachais go léir. San áireamh leis seo tá Grúpaí Tuismitheora, Ceardchumainn na Múinteoirí, Coistí Bainistíochta Scoile, Roinn an Oideachais agus iadsan a bhfuil saineolas ábhartha acu.
 
Le linn na forbartha de dhréachtchuraclam nuashonruithe OSPS/OCG, cuirfear tuilleadh comhairliúcháin ar siúl le páirtithe leasmhara agus leis an bpobal, agus fógróidh CNCM é seo go poiblí tríd an suíomh gréasáin seo agus trí na meáin eile go léir.  
 
Conas gur féidir le tuismitheoirí páirt a ghlacadh sa phróiseas forbartha?
Is iad na tuismitheoirí príomhoideachasóirí a gcuid páistí agus is comhpháirtithe tábhachtacha iad sa phróiseas oideachais a thiteann amach laistigh de scoileanna. Leanann CNCM ar aghaidh ag tabhairt páirt do thuismitheoirí i gcomhráite agus i gcomhairliúchán sa chaoi is go mbeidh siad in ann a gcuid tuairimí a chomhroinnt agus forbairtí in OSPS/OCG ag leanúint orthu. Éascófar é seo ar shlite éagsúla — trí obair le grúpaí ionadaíocha, trí chruinnithe grúpa fócais agus grúpa chomhairligh agus trí thuilleadh comhairliúcháin phoiblí a fhógrófar go poiblí ar shuíomh gréasáin agus ar chainéil meán sóisialta CNCM agus ar mheáin eile. 


Cad iad na hábhair a mhúinfear agus ag cén aois a mhúinfear iad? 
Déanfar liosta na dtopaicí agus cathain a mhúinfear iad a phlé agus a shocrú trí ghnáthphróisis CNCM. Bíonn Grúpaí Forbartha páirteach leis seo lena n-áirítear múinteoirí, cigirí ón Roinn Oideachais agus Scileanna agus saineolaithe i réimse an OSPS/OCG. Oibríonn an Grúpa Forbartha le chéile chun curaclam a fhorbairt agus cinneadh a dhéanamh faoi liosta topaicí agus faoi cathain a mhúinfear iad i dtaca le OSPS/OCG. I measc na bprionsabal treorach le haghaidh na gcainteanna go léir beidh feasacht ann gur chóir na topaicí a mhúineadh ar bhealach atá aois-oiriúnach, íogair agus incriminteach. Le haghaidh níos mó eolais faoi phróisis fhorbartha an CNCM tabhair cuairt ar https://ncca.ie/ga/faoin-cncm/boird-agus-gr%C3%BApa%C3%AD-forbartha/.
 
An mbeidh tuilleadh deiseanna ann chun mo chuid tuairimí i dtaca le OCG a chomhroinnt?
Beidh tuilleadh deiseanna ann le linn fhorbairt an churaclaim chun tuairimí a chomhroinnt tríd an gcomhairliúchán.
 
Cén áit inar féidir liom eolas atá cothrom le dáta a fháil faoi fhorbairtí in OCG?
Trí shuíomh gréasáin agus trí chainéil mheán sóisialta CNCM a ndéantar nuashonrú rialta orthu. Is féidir leat ríomhphost a sheoladh chomh maith chuig info@ncca.ie má tá aon cheist ar leith agat i dtaca le OCG.