Díriú ar an bhFoghlaim

Ag tacú le cur chuige don scoil uile i leith forbairt ghairmiúil agus forbairt acmhainne trí chleachtas measúnaithe éifeachtaigh agus leanúnaigh a fhorbairt a chabhraíonn le foghlaim an scoláire.

Ceapadh na ceardlanna le go bhféadfaí iad a úsáid ar dhóigh sholúbtha thart ar chúig thopaic:

 • Rúin foghlama agus critéir ratha
 • Ceistiú éifeachtach
 • Aiseolas foirmitheach
 • An scoláire ag machnamh ar a chuid foghlama
 • Torthaí Foghlama

Beidh Treoirleabhar an Éascaitheora ina chuidiú agat mar phointe tosaithe. Ba mhór againn do chuid aiseolais agus dearcthaí maidir leis an gcaoi a mbaineann tú leas as na hábhair seo. Bheimis buíoch díot roinnt ama a thógáil chun an fhoirm ghairid mheastóireachta seo  a líonadh agus a sheoladh ar ais chuig CNCM.

Tá sé i gceist go n-úsáidfí an t-ábhar leis an bhfoireann iomlán agus tá sé mar aidhm aige machnamh agus plé a spreagadh ar an gcaoi ar féidir le múinteoirí feabhas a chur ar a gcleachtas measúnaithe. Tugann na ceardlanna deis don mhúinteoir dul i ngleic lena chuid foghlama féin. Tá an cur chuige seo bunaithe ar thaighde a léiríonn gur mó go mór an seans go n-athróidh an múinteoir a chleachtas má théann sé féin i ngleic dáiríre leis an bpróiseas.

Tá cleachtas rathúil ag titim amach i scoileanna cheana, agus múinteoirí ag úsáid raon cuir chuige chun measúnú leanúnach a dhéanamh ina gcuid seomraí ranga. Tá súil againn go mbeidh na hábhair seo ina gcuidiú agus go dtacóidh siad le cleachtais measúnaithe leanúnaigh a chabhraíonn le foghlaim an scoláire

 

Measúnú Múnlaitheach Leabaithe

Sa ghearrfhíseán seo míníonn Dylan Wiliam 5 rudaí is féidir le múinteoirí a dheranamh chun foghlsima scoláirí a dhéanamh níos fearr .

(6 nóim. 20)

Dírítear san aonad seo ar chabhrú leis an scoláire níos mó den fhreagracht a ghlacadh air féin as a chuid foghlama féin. Chuige sin, ní mór go mbeadh a fhios ag an scoláire:

 • a mbeidh á fhoghlaim aige
 • an chaoi a mbeidh a fhios aige go bhfuil sé foghlamtha aige
 • an fáth ar gá é a fhoghlaim ar an gcéad dul síos

 

Sin an fáth a bhfuil tábhacht le rúin foghlama agus le critéir ratha.

Féachtar san aonad seo ar an gcaoi le cultúr a chur chun cinn sa seomra ranga ina spreagtar ceistiú éifeachtach. Scrúdaítear an cuspóir atá le ceistiú éifeachtach agus cineálacha straitéisí chun tacú leis.

Paul Black ‘Effective questioning’ (8 nóiméad) Play Paul Black ‘Effective questioning’ (8 nóiméad) Paul Black ‘Effective questioning’ (8 nóiméad)

De réir taighde is áis an-chumhachtach é an t-aiseolas chun cabhrú leis an scoláire an fhoghlaim a fheabhsú. Féachtar san aonad ar an gcaoi le haiseolas bríoch agus éifeachtach a thabhairt don scoláire le cabhrú leis tabhairt faoi na chéad chéimeanna eile san fhoghlaim.

 

Físeáin Tosaigh

 

 

Fiosraítear san aonad seo an chaoi a gcabhraíonn cumas féinmhachnaimh leis an scoláire níos mó den fhreagracht as a chuid foghlama agus as a dhul chun cinn féin a ghlacadh air féin. Beidh tú in ann na straitéisí a chuirtear i láthair a úsáid nó a oiriúnú chun cabhrú leis an scoláire machnamh a dhéanamh ar an méid atá foghlamtha aige.

 

Físeán Tosaigh

An tOllamh Paul Black ‘Students reflecting on their learning’ (6 nóim. 46) Play An tOllamh Paul Black ‘Students reflecting on their learning’ (6 nóim. 46) An tOllamh Paul Black ‘Students reflecting on their learning’ (6 nóim. 46)

Tugtar aghaidh sa leabhrán nua seo chun na ceisteanna seo a leanas a scrúdú:

 • Céard iad Torthaí Foghlama?
 • Cén fáth a n-úsáidfí Torthaí Foghlama?
 • Conas a nasctar Torthaí Foghlama le rúin foghlama agus critéir ratha??
 • Conas pleanáil a dhéanamh trí Thorthaí Foghlama a úsáid?

 

Ceardlann 5: Leabhrán Torthaí Foghlama