NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Na socruithe athbhreithnithe chun Measúnuithe Rangbhunaithe a chur i gcrích le haghaidh chohóirt scoláirí 2018 - 2021 (scoláirí atá sa tríú bliain in 2020/21)

Na socruithe athbhreithnithe chun Measúnuithe Rangbhunaithe a chur i gcrích le haghaidh chohóirt scoláirí 2018 - 2021 (scoláirí atá sa tríú bliain in 2020/21)

Tabhair faoi deara i gcás chohóirt scoláirí 2018 - 2021 go mbeidh socruithe measúnaithe athbhreithnithe i bhfeidhm anois chun na Measúnuithe Rangbhunaithe a chur i gcrích. Mar achoimre, sna himthosca eisceachtúla atá i réim, iarrfar ar scoláirí ón gcohórt seo Measúnú Rangbhunaithe amháin a chur i gcrích sna hábhair atá ar bun acu seachas péire mar a tharlaíonn de ghnáth.

Tá tuilleadh eolais mionsonraithe ar fail ag an nasc seo. 

Ag filleadh ar an scoil: Treoir ar fhoghlaim agus ar chláir scoile do cheannairí agus do mhúinteoirí iar-bhunscoile; Socruithe Measúnaithe do Scrúduithe na Sraithe Sóisearaí agus na hArdteistiméireachta in 2021 agus Treoir don Fhilleadh ar an Scoil d’Ábhair Phraiticiúla in Iar-Bhunscoileanna agus i Lárionaid Oideachais le fáil ag https://www.gov.ie/ga/feachtais/filleadh-ar-scoil/ agus https://www.gov.ie/ga/foilsiuchan/ar-n-iar-bhunscoileanna-a-athoscailt/