Gnó

Cuireadh tús le forbairt sonraíochta nua do Ghnó na hArdteistiméireachta.

Comhthéacs
Cuireann CNCM comhairle ar an Aire Oideachais faoi chúrsaí curaclaim agus measúnaithe don oideachas luath-óige, do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna. Mar chuid den athfhorbairt níos leithne ar an tsraith shinsearach, táthar ag súil go gcuirfear an tsonraíocht leasaithe do Ghnó na hArdteistiméireachta i bhfeidhm i scoileanna ó Mheán Fómhair 2025. Beidh ról lárnach ag Meitheal Forbartha Ghnó na hArdteistiméireachta san obair seo. Cuimseofar sa Mheitheal ainmnithe de chuid na gcomhpháirtithe oideachais, na Roinne Oideachais agus príomhghníomhaireachtaí oideachais eile. 

Mar chuid de chéad chéim fhorbairt na sonraíochta, tiocfaidh meitheal forbartha le chéile agus reáchtálfar comhairliúchán ar an gcáipéis eolais. Is féidir tuilleadh eolais maidir leis seo a fháil thíos.

 

Forbróidh Gnó na hArdteistiméireachta chun tacú le cuspóir na físe a bhaint amach le haghaidh sraith shinsearach athfhorbartha mar a leagtar amach in Athbhreithniú na Sraithe Sinsearaí: Tuarascáil Chomhairleach (CNCM, 2022). Cuireann na treoirphrionsabail, mar a chuirtear síos orthu sa Tuarascáil Chomhairleach, caighdeán ar fáil don ghrúpa forbartha le linn dóibh a bheith ag ullmhú sonraíocht churaclaim le haghaidh Ghnó na hArdteistiméireachta. 

Ba é forbairt cháipéis eolais agus treoir don athbhreithniú ar Ghnó na hArdteistiméireachta an chéad chéim ó thaobh athfhorbairt Ghnó na hArdteistiméireachta de. 

Thionóil comhairliúchán poiblí ar an gCáipéis Eolais agus Treoir don athfhorbairt ón 5ú Meán Fómhair 2022 go dtí an 28ú Deireadh Fómhair 2022 agus foilsíodh tuarascáil ar an gcomhairliúchán i mí na Nollag 2022.

Tháinig an meitheal forbartha le haghaidh Ghnó na hArdteistiméireachta le chéile an 27ú Meán Fómhair 2022 agus cuirfear forbairt sonraíochta nua chun cinn mar gheall ar threoir agus torthaí an chomhairliúcháin a bhaineann leis an gCáipéis eolais.