Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS) na Sraithe Sinsearaí

Cuirfear tús go luath le curaclam úr d’Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte na Sraithe Sinsearaí

Tá an comhairliúchán ar an bPáipéar Cúlra agus Treoir don athfhorbairt ar OSPS na Sraithe Sinsearaí dúnta anois.

Ag eascairt as an athbhreithniú ar Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna, sainaithníodh an gá atá le curaclam an Oideachais Shóisialta, Phearsanta agus Sláinte a nuashonrú ina eochairthosaíocht. Tosaíodh ar an obair nuashonraithe seo le OSPS na sraithe sóisearaí, agus anois táimid ag cur tús anois le hathfhorbairt churaclam OSPS na sraithe sinsearaí.

Bhain an chéad chéim den obair seo le comhairliúchán poiblí maidir leis an bPáipéar Cúlra agus an Treoir d'athfhorbairt SPHE na Sraithe Sinsearaí. Go raibh maith agat do gach duine a ghlac páirt.

Léigh an Páipéar Cúlra agus Treoir don athfhorbairt ar OSPS na Sraithe Sinsearaí.

Déanfar anailís ar an aiseolas go léir agus foilseofar tuarascáil ar an gcomhairliúchán. Roinnfear an t-aiseolas a gheofar ón gcomhairliúchán leis an Meitheal Forbartha d’OSPS na sraithe sinsearaí chun cur leis an mbonn eolais ar a mbunófar a n-athfhorbairt ar an tsonraíocht.

Uirlisí Úsáideacha ar líne OSPS

Tá Uirlisí Úsáideacha ar líne ar fáil a thacaíonn le múinteoirí agus iad rannpháirteach sa churaclam OSPS. 

Uasdátú ar an obair de chuid CNCM a d’eascair as an Tuairisc ar an Athbhreithniú ar Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna

Tá dhá mheitheal forbartha bunaithe ag CNCM, ceann don bhunscolaíocht agus ceann don iar-bhunscolaíocht, le maoirsiú a dhéanamh ar an obair forbartha sa réimse sin.  Thosaigh an dá ghrúpa ar a gcuid cruinnithe ó mhí Dheireadh Fómhair 2020 i leith. Déantar achoimre ar na príomhréimsí oibre thíos.

Treoir Eatramhach: Is é fócas gearrthréimhseach obair na meithleacha forbartha ná ábhair a fhorbairt a chuirfear san áireamh sa treoir eatramhach do theagasc OSPS/OCG. Tacóidh an treoir le múinteoirí agus iad ag dul i ngleic leis an gcuraclam reatha ar bhealach muiníneach agus iomlánaíoch. Cuirfear an treoir eatramhach seo ar fáil i bhfoirm uirlisí ar líne anseo.

Acmhainní: D’oibrigh CNCM i gcomhar leis na seirbhísí tacaíochta forbartha gairmiúla do mhúinteoirí agus le grúpaí ábhartha eile chun iniúchadh ar na hacmhainní teagaisc agus foghlama atá ar fáil faoi láthair do OSPS/OCG a chur i gcrích. Ag tógáil ar an obair sin, táthar tar éis liosta cuimsitheach d’acmhainní a chur le chéile, rud a foilsíodh mar chuid de na huirlisí ar líne  do OSPS/OCG. Fágfaidh sé seo go mbeidh an t-aon phointe rochtana ar líne amháin ann le haghaidh acmhainní agus é cothrom le dáta. Le cuairt a thabhairt air seo, iarrtar ort cliceáil anseo.

Forbairt curaclaim: Moltar sa Tuarascáil go bhforbrófar curaclam comhtháite amháin do OCG agus OSPS a chuimseoidh an t-oideachas bunscoile agus iar-bhunscoile araon, agus a chinnteoidh go mbeidh an t-am cuí ann lena mhúineadh. Cuirfear tús leis an obair ar na sonraíochtaí nua do OSPS/OCG in CNCM ag deireadh 2021 - 2022, ag tosú leis an tsraith shóisearach. De réir mar a fhorbrófar an curaclam, beidh deiseanna ann le haghaidh rannpháirtíochta leis na príomhpháirtithe leasmhara oideachais ar fad agus beidh tuilleadh próisis comhairliúcháin phoiblí ann chomh maith sula gcríochnófar aon sonraíocht churaclaim nua.

 

Ar iarratas ón Aire Oideachais, rinne CNCM athbhreithniú mór ar OCG i mbunscoileanna agus in iar-bhunscoileanna. Cuireadh tús leis an athbhreithniú i mí Meithimh 2018. San athbhreithniú, rinneadh scrúdú ar an gcuraclam OCG, ar an gcur chuige i leith an teagaisc agus na foghlama, ar thacaíochtaí a bhí ag teastáil, agus ar bhealaí chun an t‑eispéireas OCG a fheabhsú don scoláire.

 

Bhí rannpháirtíocht shuntasach i gceist leis an athbhreithniú, rud a thaispeánann spéis na ndaoine i leith na gné seo den oideachas. Bhí scoláirí, tuismitheoirí, múinteoirí, ceannairí scoile, taighdeoirí agus eagraíochtaí páirteach san athbhreithniú, agus iad ag súil le léirthuiscint iomlán a fháil ar riachtanais na ndaoine óga agus t-eispéireas OCG atá acu. Rinneadh an t-athbhreithniú ina dhá chéim.

 

Tharla an chéad chéim idir mí an Mheithimh 2018 agus mí an Mhárta 2019. Bhí rannpháirtíocht fhorleathan i gceist leis an gcéim seo den chomhairliúchán. Le comhairliúchán leathan mar bhunús, d’ullmhaigh CNCM Dréacht-Tuairisc ar an Athbhreithniú ar Oideachas Caidrimh agus Gnéasachta (OCG) i mBunscoileanna agus in Iar-Bhunscoileanna agus chuir siad tús leis an dara céim den chomhairliúchán ó mhí Iúil go mí Dheireadh Fómhair 2019. Bunaíodh an comhairliúchán seo ar mholtaí sa dréacht-Tuairisc lena n-áirítear; an chomhairle mholta i gcomhair an chuir chuige OCG amach anseo, moltaí maidir le forbairtí curaclaim sa todhchaí, na coinníollacha riachtanacha le haghaidh OCG éifeachtach agus ceisteanna eile. Bailíodh aiseolas trí shuirbhé ar líne, trí aighneachtaí scríofa agus trí shiompóisiam comhairliúcháin.

 

 

Tuairisc  ar an Athbhreithniú ar OCG

Páipéar Taighde 

Ar mhaithe le tacaíocht a thabhairt do na rannpháirtithe a raibh fonn orthu páirt a ghlacadh san athbhreithniú, d’fhorbair Oll Mark Morgan, Dr Seline Keating agus Dr Bernie Collins, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, páipéar taighde. Soláthraíonn an páipéar comhthéacs stairiúil don athbhreithniú, forléargas ar chuir chuige chomhaimseartha i leith OCG, chomh maith le léargais ar eispéireas na múinteoirí, na dtuismitheoirí agus na scoláirí ar ndóigh.

Guth an Scoláire

D’eagraigh CNCM cruinnithe grúpa fócais le scoláirí bunscoile agus iar-bhunscoile thar 23 scoil. Faightear a gcuid tuairimí sa dréacht-Tuairisc, i gcaibidil 2, lgh. 14-25. De bhreis air sin, d’eagraigh an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (RLGÓ) imeacht comhairliúcháin aon lae, ar ar fhreastail 77 ionadaí de chuid Chomhairle na nÓg. Achoimre ar an gComhairliúchán le Comhairle na nÓg

 

Aighneachtaí Scríofa

Is cuid thábhachtach de phróiseas comhairliúcháin CNCM iad aighneachtaí scríofa.

Is é is aidhm le OSPS na sraithe sinsearaí tacú le foghlaimeoirí roghanna eolacha a dhéanamh maidir le sláinte agus le folláine anois agus sa todhchaí. Déantar forbairt sa chreat ar fhoghlaim an scoláire roimhe sin in OSPS na sraithe bunscoile agus na sraithe sóisearaí.

Tá an creat seo múnlaithe thart ar chúig réimse foghlama:

  • Sláinte mheabhrach
  • Staidéar inscne
  • Úsáid substaintí
  • Oideachas caidrimh agus gnéasachta
  • Gníomhaíocht choirp agus cothú