NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Ríomheolaíocht

Bróisiúr Ábhar agus físeáin eolas

Is féidir bróisiúr eolais ábhair do Chéim 2 de Ríomheolaíocht na hArdteistiméireachta a úsáid chun pobail scoile a chur ar an eolas agus cabhrú leo agus iad ag dul trí chúrsa Ríomheolaíochta na hArdteistiméireachta.

I Meán Fómhair 2019, chruthaigh sé scoil chéim 1, i gcomhar leis an CNCM, físeáin chun scoileanna a chur ar an eolas maidir le Ríomheolaíocht na hArdteistiméireachta (Céim 2). Tá na físeáin dírithe ar mhic léinn, ar mhúinteoirí agus ar phríomhoidí. Tá siad oiriúnach freisin do phobal na scoile a chur ar an eolas faoin ábhar i gcoitinne agus faoin bpríomhthéama thíos.

 Scoil  Earnáil  Príomhthéama Nasc Físeáin
Abbey Vocational School,
Donegal
ETB Guth na Mac Léinn
(Feidhmchláir réadúla)
 AVS
Coláiste Bríde,
Dublin
Voluntary Secondary Conas a athraíonn CS do smaointeoireacht  CB
Coláiste Na Ríochta,
Kerry
ETB Ag déanamh obair CS do do scoil  CnR
Mount Temple Comprehensive,
Dublin
Community and Comprehensive Conas a athraíonn CS do smaointeoireacht  MTC
Presentation Secondary School,
Tipperary
Voluntary Secondary Eolaíocht Ríomhaireachta - thar chódú  PS
St. Eunan's College,
Donegal
Voluntary Secondary Comhoibriú sa Seomra Ranga  SE

 

Chun bonn láidir, ionadaíoch agus freagrúil a sholáthar dá hobair curaclaim agus forbartha, d’fhorbair CNCM grúpaí forbartha chun tabhairt faoi thascanna sonracha in ábhair. Tá ionadaithe i nGrúpa Forbartha na Ríomheolaíochta ó réimse páirtithe leasmhara oideachais, lena n-áirítear comhlachtaí múinteoirí agus bainistíochta, an Roinn Oideachais agus Scileanna, agus Coimisiún na Scrúduithe Stáit. Is féidir teacht ar thuarascálacha ó chruinnithe an ghrúpa forbartha thíos

Tá sonraíocht nua Ríomheolaíocht na hArdteistiméireachta á forbairt.

Is é is aidhm leis an Ríomheolaíocht san Ardteistiméireacht ná cruthaitheacht agus scileanna réitithe fadhbanna an fhoghlaimeora a fhorbairt agus a chothú, in éineacht lena chumas a bheith ag obair go neamhspleách agus i gcomhar le daoine eile. Cuirfidh an scoláire bunchleachtais agus bunchoincheapa na ríomheolaíochta i bhfeidhm agus forbróidh sé léirthuiscint ar ról éagsúil na teicneolaíochta ríomhaireachta sa tsochaí agus sa timpeallacht ina bhfuil cónaí air. Cothóidh staidéar ar an ríomheolaíocht spéis agus paisin sa scoláire agus tabharfaidh sé cumhacht dó chun dul i ngleic go muiníneach agus go gníomhach leis an domhan.

Is féidir teacht ar an dréachtsonraíocht le haghaidh na ríomheolaíochta ach an nasc seo a leanúint

Chun bonn eolais a chur leis an bhforbairt, rinne an CNCM coimisiúnú ar thaighde ar sholáthar idirnáisiúnta na ríomheolaíochta ar leibhéal sinsearach meánscolaíochta. Is féidir teacht ar an tuarascáil ar an taighde sin ach an nasc seo a leanúint: