NCCA logo NCCA logo

Athbhreithniú i dteannta scoileanna

Tá scoileanna i lár an athbhreithnithe ar an tsraith shinsearach. Táimid ag cur tús le dhá shraith comhairliúcháin le hathbhreithniú bunaithe i scoileanna ó shampla ionadaíocht scoileanna. Tá an t-ábhar tacaíochta agus na suirbhéanna ar fad ar fáil thíos do na scoileanna ar fad chun rannpháirtíocht roghnach níos forleithne san athbhreithniú a éascú. Cuirimid fáilte roimh gach aighneacht.

 • Scoileanna comhoibrithe
  • • An próiseas roghnaithe

   Thacaigh na comhlachtaí bainistíochta seo a leanas leis an bpróiseas roghnaithe:  

   • Comhchoiste na mBainisteoirí 
   • Cumann na Scoileanna Pobail is Cuimsitheacha 
   • Cumann Náisiúnta na mBord Bainistíochta san Oideachas Speisialta 
   • Bord Oideachais agus Oiliúna na hÉireann 

   Úsáideadh na critéir roghnaithe thíos, agus coinníodh leis na staitisticí náisiúnta a bhaineann leis na critéir sin, chun an chéad liosta scoileanna a mheas, agus roghnaíodh 40 scoil ar deireadh.  Ba iad na critéir roghnaithe a úsáideadh chun a chinntiú go raibh an ionadaíocht chomh forleathan agus ab fhéidir: 

   • stádas DEIS
   • inscne 
   • cineál scoile
   • méid na scoile 
   • láthair gheografach 
   • teanga an teagaisc. 

    

  • • Próifíl grúpa scoileanna.

    

   Próifíl shampla ionadaíoch na scoileanna 

   Leagtar amach thíos próifíl na scoileanna sa sampla ionadaíoch, agus nuair is féidir cuirtear figiúirí an tsampla i gcomparáid leis na staitisticí náisiúnta atá ar fáil.  

     

   Meánscoil 

   BOO  

   P agus C  

   Speisialta 

   DEIS  

   % Náisiúnta 

   54 

   34 

   12 

     

   28 

   % den 40 scoil roghnaithe 

   52.5 

   29 

   12 

   4.8 

   27 

   Líon na scoileanna roghnaithe 

   21 

   12 

   5 

   2 

   11 

     

     

   Measctha  

   Buachaillí  

   Cailíní  

   Gaeilge 

   % Náisiúnta 

   67 

   14 

   19 

   6.7 

   % den 40 scoil roghnaithe 

   61 

   17 

   19 

   9.7 

   Líon na scoileanna roghnaithe 

   25 

   7 

   8 

   4 

     

   Baile Átha Cliath  

   Taobh amuigh de BÁC 

   12 scoil 

   28 scoil 

   30%  

   70%  

  • • Liosta scoileanna

   Scoil 

   Seoladh 

   Contae 

   Coláiste Alexandra 

   Baile an Mhuilinn 

   Baile Átha Cliath 

   Ardscoil Rís 

   An Cuarbhóthar Thuaidh 

   Luimneach 

   Coláiste Pobail Bhaile Átha Luain 

   Baile Átha Luain 

   An Iarmhí 

   Coláiste Bhaile Átha Í 

   Baile Átha Í 

   Cill Dara 

   Pobalscoil Bhaile an Chollaigh 

   Baile an Chollaigh 

   Corcaigh 

   Coláiste Ard Feá 

   Tír Chianáin 

   Muineachán 

   Scoil Catherine McAuley 

   An Cuarbhóthar Theas  

   Luimneach 

   CBS Shráid Synge 

   Sráid Synge  

   Baile Átha Cliath 

   Coláiste Chroí Mhuire 

   An Spidéal 

   Gaillimh 

   Coláiste Éinne 

   Inis Mór, Árainn 

   Gaillimh 

   Coláiste Cranncha 

   Bun Cranncha 

   Dún na nGall 

   Cross and Passion College 

   Cill Chuillinn 

   Cill Dara  

   Coláiste Pobail Dhún Seachlainn 

   Dún Seachlainn 

   An Mhí 

   Coláiste Pobail Fhine Gal 

   Sord 

   Baile Átha Cliath 

   Gaelcholáiste Cheatharlach 

   An Easca 

   Ceatharlach 

   Gaelcholáiste Charraig Uí Leighin 

   Carraig Uí Leighin 

   Corcaigh 

   Coláiste na Dea-Chomhairle 

   Ros Mhic Thriúin 

   Loch Garman 

   Scoil an Teaghlaigh Naofa 

   Muinchille 

   An Cabhán  

   Pobalscoil Chill Airne 

   Cill Airne 

   Ciarraí 

   Mainistir Loreto 

   Deilginis 

   Baile Átha Cliath  

   Meánscoil Loreto 

   Baile Brigín 

   Baile Átha Cliath 

   Mount St. Michael 

   Clár Chlainne Mhuiris 

   Maigh Eo  

   Mount Temple Comprehensive 

   Cluain Tarbh 

   Baile Átha Cliath 

   Foghlaim le Chéile Chill Mhantáin Thuaidh 

   Bré 

   Cill Mhantáin  

   Pobalscoil Phort Mearnóg 

   Port Mearnóg 

   Baile Átha Cliath 

   Meánscoil na Toirbhearta 

   Warrenmount 

   Baile Átha Cliath 

   Coláiste na Rinne 

   An Rinn 

   Baile Átha Cliath 

   St. Angela’s Secondary 

   Baile Throcail 

   Port Láirge   

   Coláiste Bhréanainn 

   Cill Airne 

   Ciarraí 

   St. Joseph’s Secondary School 

   Droichead Átha 

   Lú 

   St. Joseph’s Secondary School 

   An Ros 

   Baile Átha Cliath 

   St. Louis Community School 

   Clár Chlainne Mhuiris 

   Maigh Eo  

   St. Mark’s Community School 

   Tamhlacht 

   Baile Átha Cliath 

   St. Mary’s Academy CBS 

   Ráth na Pise 

   Ceatharlach 

   St. Mary’s Secondary School 

   Port Laoise 

   Laois 

   Scoil Naomh Uinsionn 

   Dún Dealgan 

   Lú  

   Scoil Foghlaim le Chéile na Céime  

   An Chéim  

   Baile Átha Cliath 

   Scoil Iosaf 

   An Tulach 

   An Clár 

   Scoil Ruáin 

   Durlas 

   Tiobraid Árann  

   Ursuline College 

   Sligeach  

   Sligeach  

  • • Nóta eolais do scoileanna.
 • Scoileanna ar mian leo a bheith rannpháirteach

  Eolas scoileanna ar mian leo a bheith rannpháirteach san athbhreithniú 

   

  Chuirfeadh CNCM fáilte mhór roimh rannpháirtíocht níos forleithne scoileanna san athbhreithniú ar an tsraith shinsearach. D’fhéadfaí tabhairt faoi sin mar seo a leanas:  

  • aon eolas ar an athbhreithniú a roinnt/a scaipeadh  
  • plé a éascú i measc foirne/tuismitheoirí/scoláirí chun aiseolas a thabhairt dúinn 
  • páirt a ghlacadh sa chomhairliúchán deiridh sa dara ráithe de 2019. 

   

  Téigh i dteagmháil linn ar seniorcycle@ncca.ie má tá aon eolas uait faoin gcaoi ar féidir leat do chuid a rá. 

 • Sceideal don athbhreithniú

  Sceideal don athbhreithniú 

 • Ábhar chun tacú leis an athbhreithniú
  • Ag tacú le plé ar fud na scoile ar fad

   Ag tacú le plé ar fud na scoile ar fad

   I dtimthriall a haon den athbhreithniú, díreofar na ceisteanna ar chuspóir oideachas na sraithe sinsearaí agus smaointeoireacht faoin todhchaí.

   Tugtar breac-chuntas sa cháipéis seo a leanas ar cheisteanna thimthriall a haon le haghaidh scoileanna. Tá leideanna agus naisc le tuarascálacha taighde ann freisin a d’fhéadfadh cabhrú le tús a chur leis an bplé.

   • Taighde chun tacú le timthriall a haon

    Taighde chun tacú le timthriall a haon 

    Dúshláin le haghaidh na sraithe sinsearaí 

    Dírítear i gcuid mhór den taighde a rinneadh ar an tsraith shinsearach ar na dúshláin atá os comhair scoláirí ar an leibhéal seo. Tarraingítear aird ar strus agus imní mar phríomhdheacrachtaí a bhíonn ag scoláirí agus iad ag teacht i dtreo dheireadh an dara leibhéal. Luaitear i roinnt taighde go bhfuil tábhacht agus críochnaitheacht an mheasúnaithe ar cheann de na príomhghnéithe a théann i bhfeidhm ar leibhéil struis na scoláirí, ach luaitear sa taighde céanna go bhfuil idirghníomhaíocht idir scoláire agus múinteoir, caidreamh le comhscoláirí, rogha cláir agus roghanna ábhar ina bpríomhchomharthaí de strus freisin. 

    Tugtar breac-chuntas sa staidéar seo (Baird, Hofenbeck, Elwood, Caro & Ahmed, 2014) ar na heispéiris dhifriúla a bhíonn ag múinteoirí agus scoláirí ar an Ardteistiméireacht. Cé go raibh taithí na múinteoirí srianta ag a réimse ábhair, bhí raon leathan éileamh ar na scoláirí thar a n-ábhair ar fad. Baineadh de thátal as go gcruthaíonn an teannas seo laistigh d'ábhair agus thar ábhair cúngú ar an gcuraclam agus go dtreisítear an teagasc don tástáil. 

    Tugtar breac-chuntas sa staidéar seo ar chuid de na héifeachtaí iarmharta de bharr pointí CAO ar theagasc agus foghlaim ar an dara leibhéal. Tá cúngú an churaclaim agus cónaidhmiú thaithí na sraithe sinsearaí leis na torthaí, agus pointí, a fhaightear sa scrúdú tar éis cohórt scoláirí a chruthú nach bhfuil ullmhaithe don ardoideachas. Cuirtear i leith an chórais freisin gur theip air réiteach fadhbanna agus foghlaim neamhspleách a chothú.

    Ag féachaint ar dhlínsí eile 

    Tá taighde ar sholáthar oideachas meánscolaíochta sinsearaí i réimse dlínsí tar éis cosúlachtaí áirithe a nochtadh i dtéarmaí aidhmeanna agus chuspóirí na céime seo den oideachas. Sa Fhrainc, trí na trí chonair atá ar fáil (ginearálta, teicniúil agus gairmiúil), tá sé d’aidhm ag oideachas meánscolaíochta sinsearaí freagairt do bhuanna ar leith na scoláirí aonair agus dá bhrí sin cabhrú leo a gcumas a bhaint amach. 

    San Fhionlainn, is é aidhm na céime seo den oideachas an t-eolas agus na scileanna a thabhairt do scoláirí a theastaíonn le tabhairt faoi thuilleadh staidéir agus saol na hoibre, ach tá sé d’aidhm aige freisin a chur ar chumas na scoláirí tairbhe a bhaint as foghlaim ar feadh an tsaoil agus ról daonlathach, freagrach agus gníomhach a ghlacadh mar chuid de phobal áitiúil, náisiúnta, Eorpach agus domhanda.  

    Ag breathnú chun cinn 

    Tá roinnt príomhscileanna i réimse dlínse a bhfuil d’aidhm ag a gcuraclaim iad a leabú sa chéim seo den oideachas. Sainaithníonn an OECD trí phríomhdhúshlán don tsochaí: dúshláin gheilleagracha, shóisialta agus chomhshaoil. Chun aghaidh a thabhairt ar na dúshláin sin, teastóidh tacar scileanna, meonta agus inniúlachtaí níos leithne ó na scoláirí lena n-áirítear: scileanna cognaíocha agus meiteachognaíocha; scileanna sóisialta agus mothúchánacha; scileanna praiticiúla agus fisiciúla. 

    Scrúdaigh an Fóram Eacnamaíocht Domhanda treochtaí in éabhlóid an lucht saothair agus, de bharr nádúr athraithe an lucht saothair, thug sé le fios go bhfuil an cumas dul faoi athoiliúint agus uas-sciliú go héifeachtach le haghaidh saol oibre éagsúil agus athraitheach ar cheann de na príomhghnéithe a chuirfidh le fostaíocht rathúil.

  • Ag tacú le guth an scoláire

   Tá guth an scoláire lárnach san athbhreithniú ar an tsraith shinsearach. Chun go gcuirfear guth an scoláire san áireamh, forbraíodh an treoir seo a leanas faoi phróiseas ghuth an scoláire agus ceisteanna ghuth an scoláire chun tacú leis na scoileanna atá páirteach san athbhreithniú.

  • Ag tacú le guth an tuismitheora

   Mar phríomhpháirtithe leasmhara i bpobal na scoile, iarrtar ar thuismitheoirí ról a imirt san athbhreithniú ar an tsraith shinsearach. D'fhéadfadh na hábhair seo a leanas cabhrú le scoileanna agus le tuismitheoirí páirt a ghlacadh san athbhreithniú.

 • Sraith Comhairliúcháin 1
 • Sraith Comhairliúcháin 2

  I dtimthriall a haon den athbhreithniú, dhírigh na ceisteanna ar chuspóirí leathana na céime seo den oideachas. D’iarramar faoi thairbhí agus dúshláin na sraithe sinsearaí i scoileanna. Teastaíonn uainn anois gnéithe na gclár atá ar fáil inár scoileanna a chíoradh, gnéithe a bhféadfaimis foghlaim uathu san athbhreithniú seo ar an tsraith shinsearach. Teastaíonn uainn breathnú níos faide i gcéin, struchtúir eile don tsraith shinsearach a fhiosrú.

  D’fhéadfadh siad seo a leanas cabhrú leis na ceisteanna sin a fhiosrú:

  Taighde an Fhorais Taighde ar Oideachas ar an Idirbhliain

  Taighde ESRI ar an Ardteistiméireacht Fheidhmeach

  Ceisteanna Thimthriall a Dó do Scoileanna

  Ceisteanna Thimthriall a Dó do Thuismitheoirí

  Teimpléad freagraí do scoileanna

  Teimpléad freagraí do thuismitheoirí

   

  Cur i láthair PowerPoint faoi Thimthriall a Dó