NCCA logo NCCA logo

Cur chuige níos comhtháite maidir le teagasc agus foghlaim sna ranganna sóisearacha trí réimsí leathana curaclaim

Tacaíonn na réimsí curaclaim sna ranganna sóisearacha le cur chuige comhtháite i leith an teagaisc agus na foghlama, le ceangail thar réimsí chun comhtháthú curaclaim a bharrfheabhsú agus tacú le dul chun cinn san fhoghlaim ag an am céanna. Aithnítear aois níos óige an pháiste agus a chéim forbartha sna réimsí curaclaim agus tugtar rogha níos leithne don mhúinteoir ó thaobh eispéiris foghlama shaibhre chomhleanúnacha, agus ábhartha, trí chuir chuige spraíúla agus mhealltacha, a phleanáil agus a éascú. Ar an gcaoi sin, tacaítear le comhtháthú níos mó trí raon leathan cuir chuige oideolaíochta mar aon leis an tsolúbthacht bhreise a shonraítear sna moltaí maidir le leithdháiltí ama (lch 11). 

Léigh an treoir leis na ceardlanna.

Féach an cur i láthair le fuaim.

Líon isteach an fhoirm freagartha ar líne.

Má tá tú i bhFóram Scoileanna CNCM, líon isteach an fhoirm freagartha seo.