NCCA logo NCCA logo

Ceardlann: Príomhinniúlachtaí

Moltar i nDréachtchreat Curaclaim na Bunscoile go dtabharfaí seacht bpríomhinniúlacht isteach chun eolas, scileanna, coincheapa, claontaí, meoin agus luachanna riachtanacha sin a chur ar fáil do pháistí, a chuirfidh ar a gcumas iad féin a oiriúnú chun déileáil le cásanna, dúshláin agus comhthéacsanna éagsúla. Tá nasc láidir idir na hinniúlachtaí, ceithre théama Aistear agus na hocht bPríomhscil sa Chreat don tSraith Shóisearach. Leabófar gach inniúlacht trí thorthaí foghlama sna sonraíochtaí nua le haghaidh na réimsí agus na n-ábhar curaclaim (féach leathanaigh 7-10).

 Léigh an treoir leis na ceardlanna.

Féach an cur i láthair le fuaim.

Líon isteach an fhoirm freagartha ar líne.

Má tá tú i bhFóram Scoileanna CNCM, líon isteach an fhoirm freagartha seo.