NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Curaclam Matamaitice

Tá faisnéis ar fáil sa roinn seo maidir le forbairt an churaclaim Mhatamaitice.

Páipéir Taighde
Foilseofar sraith de pháipéir ghearra taighde sna míonna amach romhainn. Díreoidh gach páipéar taighde ar réimse foghlama matamaitice: Albegra, Sonraí agus Seans, Uimhir, Bearta, Cruth agus Spás. Scrúdóidh na páipéir seo na bunchoincheapa matamaiticiúla agus na scileanna bunúsacha atá tábhachtach do leanaí chun foghlama sna ranganna sinsearacha sa bhunscoil.

Tuarascáil ar an gComhairliúchán

Reáchtáladh comhairliúchán ar Churaclam na Matamaitice Bunscoile ó Rang na Naíonán Sóisearach go Rang a Dó ó Dheireadh Fómhair 2017 go Márta 2018. Tá an tuarascáil ar an gcomhairliúchán seo foilsithe anois. Forbraíodh físeán tionlacain chun achoimre a dhéanamh ar an gcomhairliúchán agus is féidir breathnú air thíos. Ba mahaith linn buíochas a ghabháil le gach duine a ghlac páirt sa chomhairliúchán.

 

Sceideal athbhreithnithe do chur i bhfeidhm Churaclam Matamaitice na Bunscoile

Ar dtús bhí sé i gceist Curaclam Matamaitice na Bunscoile (CMB) a chur i bhfeidhm i ndá chéim. Sa chéad chéim bhíothas chun é a chur i bhfeidhm do naíonáin shóisearacha go rang a dó agus sa dara chéim do rang a trí go rang a sé. Shocraigh an Roinn ó shin go dtabharfar an curaclam isteach i scoileanna in aon chéim amháin ó naíonáin shóisearacha go rang a sé. Bíodh is go n-imreoidh an cur chuige athbhreithnithe seo i leith cur i bhfeidhm CMB tionchar ar uainiú i gcéimeanna luatha an chuir i bhfeidhm is é Meán Fómhair 2021 an dáta beartaithe don gcur i bhfeidhm iomlán CMB i gcónaí.

Tá forbairt Churaclam Matamaitice na Bunscoile faoi lánseol. Is féidir leat an doiciméad eolais agus an treoir atá mar bhonn agus mar thaca ag obair Grúpa Forbartha Matamaitic Bunscoile anseo.

Cuirfear tús le comhairliúchán ar dhréacht-Churaclam Matamaitice na Bunscoile ó rang na naíonán sóisearach go rang a dó i bhFómhair 2017.
 
Comhdháil ar Mhata 24.11.2014
Reáchtáladh comhdháil ar fhorbairt smaointe matamaitice le páistí (3 bliana-8 mbliana) ar an Luan, 24 Samhain 2014 san Ionad Comhdhála i gCaisleán Bhaile Átha Cliath.

Chuala toscairí eochairnótaí ón Ollamh Douglas Clements (Ollscoil Denver) agus ón Ollamh Elizabeth Wood (Ollscoil Sheffield) agus ghlac siad páirt i gceardlanna ag díriú aird ar obair mhatamaitice nuálach i scoileanna agus i seirbhísí luath-óige. Cuireadh clabhsúr leis an gcomhdháil nuair a sheol an tAire Oideachais agus Scileanna, Jan O’Sullivan, TD, dhá thuarascáil taighde:

Is féidir teacht ar shonraí na comhdhála, lena n-áirítear fístaifid na comhdhála, dhá thuarascáil taighde agus faisnéis maidir leis na ceardlanna anseo
 
Is féidir leat an t-athbhreithniú agus an taighde a bhaineann le forbairt an churaclaim mhatamaitice a fháil anseo.
Cuireann an Dr Gerry Sheil forbhreathnú ar fáil ar Thuarascálacha Taighde CNCM Uimh. 17 agus 18, An Mhatamaitic sa Luath-óige agus san Oideachas Bunscoile (3 bliana-8 mbliana). Cuireann an Dr Gerry Sheil forbhreathnú ar fáil ar Thuarascálacha Taighde CNCM Uimh. 17 agus 18, An Mhatamaitic sa Luath-óige agus san Oideachas Bunscoile (3 bliana-8 mbliana).
Tarraingíonn an Dr Elizabeth Dunphy aird ar phríomhtheachtaireachtaí ó Thuarascáil Taighde CNCM Uimh. 17, An Mhatamaitic sa Luath-óige agus san Oideachas Bunscoile (3 bliana-8 mbliana): Sainmhínithe, Teoiricí, Forbairt agus Dul Chun Cinn. Tarraingíonn an Dr Elizabeth Dunphy aird ar phríomhtheachtaireachtaí ó Thuarascáil Taighde CNCM Uimh. 17, An Mhatamaitic sa Luath-óige agus san Oideachas Bunscoile (3 bliana-8 mbliana): Sainmhínithe, Teoiricí, Forbairt agus Dul Chun Cinn.
Tarraingíonn an Dr Thérèse Dooley aird ar phríomhtheachtaireachtaí ó Thuarascáil Taighde CNCM Uimh. 18, An Mhatamaitic sa Luath-óige agus san Oideachas Bunscoile (3 bliana-8 mbliana): Teagasc agus Foghlaim. Tarraingíonn an Dr Thérèse Dooley aird ar phríomhtheachtaireachtaí ó Thuarascáil Taighde CNCM Uimh. 18, An Mhatamaitic sa Luath-óige agus san Oideachas Bunscoile (3 bliana-8 mbliana): Teagasc agus Foghlaim.

 

Anseo thíos, tá ábhar tacaíochta breise i gcomhair churaclam matamaitice na bunscoile.

Cuireann an tOllamh Doug Clements a smaointe in iúl ar conas is féidir le múinteoirí úsáid a bhaint as chun tacú le dul chun cinn gach páiste. Cuireann an tOllamh Doug Clements a smaointe in iúl ar conas is féidir le múinteoirí úsáid a bhaint as chun tacú le dul chun cinn gach páiste.
Cuireann an tOllamh Doug Clements a smaointe in iúl maidir le ról na teicneolaíochta sa mhatamaitic i mbunscoileanna do pháistí aois 4-8. Cuireann an tOllamh Doug Clements a smaointe in iúl maidir le ról na teicneolaíochta sa mhatamaitic i mbunscoileanna do pháistí aois 4-8.
Cuireann an tOllamh Doug Clements a smaointe in iúl maidir le cuma taithí chuí ar mhatamaitice i seomraí ranga i gcomhair páistí ó 4 bliana go 8 mbliana Cuireann an tOllamh Doug Clements a smaointe in iúl maidir le cuma taithí chuí ar mhatamaitice i seomraí ranga i gcomhair páistí ó 4 bliana go 8 mbliana
Labhraíonn an tOllamh Doug Clements linn faoi chuair foghlama sa luath-mhatamaitic. Labhraíonn an tOllamh Doug Clements linn faoi chuair foghlama sa luath-mhatamaitic.
Cuireann an tOllamh Doug Clements a smaointe in iúl maidir leis an tionchar atá ag ionchais tuismitheoirí ar fhoghlaim na matamaitice ag páistí. Cuireann an tOllamh Doug Clements a smaointe in iúl maidir leis an tionchar atá ag ionchais tuismitheoirí ar fhoghlaim na matamaitice ag páistí.
Cuireann an tOllamh Doug Clements a smaointe in iúl maidir le chomh Tábhachtach is atá sé go dtuigeann páistí an mhatamaitic agus mbíonn siad á cur de ghlanmheabhair. Cuireann an tOllamh Doug Clements a smaointe in iúl maidir le chomh Tábhachtach is atá sé go dtuigeann páistí an mhatamaitic agus mbíonn siad á cur de ghlanmheabhair.
Labhraíonn an tOllamh Doug Clements linn faoi theagasc agus faoi fhoghlaim bunaithe ar imirt thoiliúil sa mhatamaitic. Labhraíonn an tOllamh Doug Clements linn faoi theagasc agus faoi fhoghlaim bunaithe ar imirt thoiliúil sa mhatamaitic.