Curaclam Matamaitice

Tá faisnéis ar fáil sa roinn seo maidir le forbairt an churaclaim Mhatamaitice.

Tá comhairliúchán ar Dhréacht-Churaclam Matamaitice na Bunscoile oscailte anois. 

Má tá tú ag obair nó má tá baint agat leis an oideachas agus más mian leat an ceistneoir ar líne a líonadh isteach, cliceáil anseo.

Más tuismitheoir nó caomhnóir thú agus más mian leat an ceistneoir ar líne a líonadh isteach, cliceáil anseo.

Más mian leat féin nó le d'eagraíocht aighneacht scríofa a dhéanamh, bain úsáid as an ‘Teimpléad i gcomhair Aighneacht Scríofa’ le do thoil.   

Fanfaidh na ceistneoirí agus an áis aighneachta scríofa ar oscailt go dtí deireadh mhí an Mheithimh. Táimid ag tnúth le do chuid aiseolais a chloisteáil sna míonna amach romhainn.

Dréacht-Churaclam Matamaitice na Bunscoile

Dréacht-Tacar Uirlisí Matamaitice na Bunscoile

Dréacht-Ábhair Tacaíochta

1. Réamhrá maidir tascanna atá dúshlánach go cognaíoch a úsáid

2. Tacú leis an gcleachtas ionchuimsitheach agus Am á mhúineadh

3. Réamhrá le Mata-Chaint

4. Mata-Chaint a Chur Chun Cinn chun tacú le foghlaim na bpáistí ar Ionadluach i gCéim 1 & 2

5. Timpeallachtaí Saibhre Foghlama a Chruthú

6. Tacú le Forbairt Súile Mata sa Bhaile agus sa Phobal

7. Ullmhúchán i gcomhair Teagaisc agus Foghlama i matamaitic na bunscoile

8. Súile Mata a fhorbairt sa seomra ranga 

9. Réamhrá maidir leis an Samhaltú Matamaiticiúil

10. Tacú le Samhaltú Matamaiticiúil sa seomra ranga

11. Gníomhaíochtaí, tascanna agus fadhbanna a dhearadh le haghaidh Samhaltú Matamaiticiúil

Osclaíonn comhairliúchán 

Tá comhairliúchán ar Dhréacht-Churaclam Matamaitice na Bunscoile oscailte anois. Féach ar an táb 'Comhairliúchán' le haghaidh tuilleadh eolais.

Tá roinnt snáithí ag baint leis an gcomhairliúchán seo.

1) Líonraí scoileanna          

Is é a bheidh i gceist anseo ná dul i gcomhairle le gréasán de 12 scoil. Léiríonn na scoileanna seo éagsúlacht shaibhir na gcineálacha scoileanna san oideachas bunscolaíochta. Beidh na scoileanna ag obair leis an dréacht-churaclam, lena n-áirítear na dréacht-thorthaí foghlama, dréacht-choincheapa matamaiticiúla agus dréacht-chontanaim dhul chun cinn.

 2) Guth na bpáistí

Croí-aidhm eile de chuid an chomhairliúcháin is ea aiseolas ó pháistí a thiomsú. Ba mhaith linn na barúlacha atá acusan ar na cineálacha eispéireas foghlama a bhaineann le Dréacht-Churaclam Matamaitice na Bunscoile a chloisteáil. Déanfar an obair seo i gcomhpháirt leis an líonra scoileanna.

3) Ceistneoirí ar líne

Beidh dhá cheistneoir ar fáil ar líne: ceann amháin dóibh siúd atá ag obair agus/nó atá rannpháirteach san oideachas agus ceann eile do thuismitheoirí agus do chaomhnóirí. Beidh siad seo ar fáil ar leathanach gréasáin na matamaitice bunscoile ar ncca.ie go dtí deireadh mhí Aibreáin.

4) Aighneachtaí i scríbhinn

Beidh deis ann freisin ar líne do ghrúpaí nó daoine aonair ar mian leo aighneacht scríofa a dhéanamh. Cuirfear an deis seo ar fáil ag deireadh mhí Aibreáin agus beidh na sonraí le fáil ar leathanach gréasáin na matamaitice bunscoile.

Faoi dheireadh, i bhfianaise na moltaí atá leagtha amach i nDréachtchreat Curaclaim na Bunscoile, féachfaimid freisin le roinnt breithnithe tosaigh a fhiosrú i dtaca le nascacht fhéideartha idir an Mhatamaitic agus an Eolaíocht agus Teicneolaíocht. Is éard a bheadh i gceist sa gcás sin ná dul i gcomhairle le múinteoirí, ceannairí scoile agus páirtithe leasmhara eile sa réimse sin.

Taighde breise maidir leis an teagasc agus leis an bhfoghlaim i ranganna sinsearacha na bunscoile

Anuas ar an taighde cuimsitheach a rinneadh maidir leis an matamaitic a theagasc agus a fhoghlaim i gcás páistí idir 4-8 mbliana d’aois, choimisiúnaigh CNCM tacar nua taighde a théann i ngleic le teagasc agus foghlaim i gcás na bpáistí atá i ranganna sinsearacha na bunscoile. Áirítear na nithe seo a leanas leis an taighde:

Aguisín taighde leis na Buntuarascálacha Taighde 17 & 18 dar teideal 'Learning and Teaching Primary Mathematics'. Sa pháipéar cuimsitheach taighde seo, a scríobh Dr Therese Dooley (2019), dírítear ar mheánbhlianta agus ar bhlianta deireanacha na bunscolaíochta chun príomhsmaointe agus breathnuithe don teagasc agus don fhoghlaim a fhiosrú.

Sraith de chúig pháipéar ghearra taighde a bhaineann le cúig phríomhréimse na foghlama matamaiticiúla ina bpléitear na príomhchoincheapa foghlama, na próisis mhatamaiticiúla agus na príomhtheachtaireachtaí don chur chun feidhme sa seomra ranga. 

  • Algebra in the senior primary classes - An Dr Aisling Twohill (2020)
  • Data and Chance in the senior primary classes - An Dr Aisling Leavy (2020)
  • Measures in the senior primary classes – An Dr Siún Nic Mhuirí (2020)
  • Number in the senior primary classes – An Dr Seán Delaney (2020)
  • Shape and Space in the senior primary classes - An Dr Siún Nic Mhuirí (2020)

 

Tuarascáil ar an gComhairliúchán

Reáchtáladh comhairliúchán ar Churaclam na Matamaitice Bunscoile ó Rang na Naíonán Sóisearach go Rang a Dó ó Dheireadh Fómhair 2017 go Márta 2018. Tá an tuarascáil ar an gcomhairliúchán seo foilsithe anois. Forbraíodh físeán tionlacain chun achoimre a dhéanamh ar an gcomhairliúchán agus is féidir breathnú air thíos. Ba mahaith linn buíochas a ghabháil le gach duine a ghlac páirt sa chomhairliúchán.

 

Tá forbairt Churaclam Matamaitice na Bunscoile faoi lánseol. Is féidir leat an doiciméad eolais agus an treoir atá mar bhonn agus mar thaca ag obair Grúpa Forbartha Matamaitic Bunscoile anseo.

Páipéir thaighde

Anuas ar an tacar cuimsitheach taighde atá mar bhonn agus mar thaca ag Curaclam nua Matamaitice na Bunscoile, tá sraith de chúig pháipéar ghearra taighde ar fáil anois freisin. Dírítear sna páipéir thaighde sin, ar scríobh scoláirí móra Éireannacha sa réimse iad, ar an teagasc agus ar an bhfoghlaim i ranganna sinsearacha na bunscoile ar fud na gcúig phríomhréimse mhatamaiticiúla: An tAilgéabar, Sonraí agus Seansúlacht, an tUimhreas, Tomhais, Cruth agus Spás. Scrúdaítear sna páipéir na príomhchoincheapa matamaiticiúla a bhfuil sé tábhachtach go bhfoghlaimeodh páistí iad, na príomhscileanna agus na próisis a rachaidh na páistí i ngleic leo agus iad ag foghlaim mar aon leis na príomhtheachtaireachtaí chun tacú leis an gcuraclam a chur chun feidhme sa seomra ranga.

Gheobhaidh tú naisc chuig na cúig pháipéar thíos:

Comhairliúchán 
Cuirfear tús le comhairliúchán ar dhréacht-Churaclam Matamaitice na Bunscoile ó rang na naíonán sóisearach go rang a dó i bhFómhair 2017.
 
Comhdháil ar Mhata 24.11.2014
Reáchtáladh comhdháil ar fhorbairt smaointe matamaitice le páistí (3 bliana-8 mbliana) ar an Luan, 24 Samhain 2014 san Ionad Comhdhála i gCaisleán Bhaile Átha Cliath.

Chuala toscairí eochairnótaí ón Ollamh Douglas Clements (Ollscoil Denver) agus ón Ollamh Elizabeth Wood (Ollscoil Sheffield) agus ghlac siad páirt i gceardlanna ag díriú aird ar obair mhatamaitice nuálach i scoileanna agus i seirbhísí luath-óige. Cuireadh clabhsúr leis an gcomhdháil nuair a sheol an tAire Oideachais agus Scileanna, Jan O’Sullivan, TD, dhá thuarascáil taighde:

Is féidir teacht ar shonraí na comhdhála, lena n-áirítear fístaifid na comhdhála, dhá thuarascáil taighde agus faisnéis maidir leis na ceardlanna anseo
 
Is féidir leat an t-athbhreithniú agus an taighde a bhaineann le forbairt an churaclaim mhatamaitice a fháil anseo.
Cuireann an Dr Gerry Sheil forbhreathnú ar fáil ar Thuarascálacha Taighde CNCM Uimh. 17 agus 18, An Mhatamaitic sa Luath-óige agus san Oideachas Bunscoile (3 bliana-8 mbliana). Play Cuireann an Dr Gerry Sheil forbhreathnú ar fáil ar Thuarascálacha Taighde CNCM Uimh. 17 agus 18, An Mhatamaitic sa Luath-óige agus san Oideachas Bunscoile (3 bliana-8 mbliana). Cuireann an Dr Gerry Sheil forbhreathnú ar fáil ar Thuarascálacha Taighde CNCM Uimh. 17 agus 18, An Mhatamaitic sa Luath-óige agus san Oideachas Bunscoile (3 bliana-8 mbliana).
Tarraingíonn an Dr Elizabeth Dunphy aird ar phríomhtheachtaireachtaí ó Thuarascáil Taighde CNCM Uimh. 17, An Mhatamaitic sa Luath-óige agus san Oideachas Bunscoile (3 bliana-8 mbliana): Sainmhínithe, Teoiricí, Forbairt agus Dul Chun Cinn. Play Tarraingíonn an Dr Elizabeth Dunphy aird ar phríomhtheachtaireachtaí ó Thuarascáil Taighde CNCM Uimh. 17, An Mhatamaitic sa Luath-óige agus san Oideachas Bunscoile (3 bliana-8 mbliana): Sainmhínithe, Teoiricí, Forbairt agus Dul Chun Cinn. Tarraingíonn an Dr Elizabeth Dunphy aird ar phríomhtheachtaireachtaí ó Thuarascáil Taighde CNCM Uimh. 17, An Mhatamaitic sa Luath-óige agus san Oideachas Bunscoile (3 bliana-8 mbliana): Sainmhínithe, Teoiricí, Forbairt agus Dul Chun Cinn.
Tarraingíonn an Dr Thérèse Dooley aird ar phríomhtheachtaireachtaí ó Thuarascáil Taighde CNCM Uimh. 18, An Mhatamaitic sa Luath-óige agus san Oideachas Bunscoile (3 bliana-8 mbliana): Teagasc agus Foghlaim. Play Tarraingíonn an Dr Thérèse Dooley aird ar phríomhtheachtaireachtaí ó Thuarascáil Taighde CNCM Uimh. 18, An Mhatamaitic sa Luath-óige agus san Oideachas Bunscoile (3 bliana-8 mbliana): Teagasc agus Foghlaim. Tarraingíonn an Dr Thérèse Dooley aird ar phríomhtheachtaireachtaí ó Thuarascáil Taighde CNCM Uimh. 18, An Mhatamaitic sa Luath-óige agus san Oideachas Bunscoile (3 bliana-8 mbliana): Teagasc agus Foghlaim.

 

Anseo thíos, tá ábhar tacaíochta breise i gcomhair churaclam matamaitice na bunscoile.

Cuireann an tOllamh Doug Clements a smaointe in iúl ar conas is féidir le múinteoirí úsáid a bhaint as chun tacú le dul chun cinn gach páiste. Play Cuireann an tOllamh Doug Clements a smaointe in iúl ar conas is féidir le múinteoirí úsáid a bhaint as chun tacú le dul chun cinn gach páiste. Cuireann an tOllamh Doug Clements a smaointe in iúl ar conas is féidir le múinteoirí úsáid a bhaint as chun tacú le dul chun cinn gach páiste.
Cuireann an tOllamh Doug Clements a smaointe in iúl maidir le ról na teicneolaíochta sa mhatamaitic i mbunscoileanna do pháistí aois 4-8. Play Cuireann an tOllamh Doug Clements a smaointe in iúl maidir le ról na teicneolaíochta sa mhatamaitic i mbunscoileanna do pháistí aois 4-8. Cuireann an tOllamh Doug Clements a smaointe in iúl maidir le ról na teicneolaíochta sa mhatamaitic i mbunscoileanna do pháistí aois 4-8.
Cuireann an tOllamh Doug Clements a smaointe in iúl maidir le cuma taithí chuí ar mhatamaitice i seomraí ranga i gcomhair páistí ó 4 bliana go 8 mbliana Play Cuireann an tOllamh Doug Clements a smaointe in iúl maidir le cuma taithí chuí ar mhatamaitice i seomraí ranga i gcomhair páistí ó 4 bliana go 8 mbliana Cuireann an tOllamh Doug Clements a smaointe in iúl maidir le cuma taithí chuí ar mhatamaitice i seomraí ranga i gcomhair páistí ó 4 bliana go 8 mbliana
Labhraíonn an tOllamh Doug Clements linn faoi chuair foghlama sa luath-mhatamaitic. Play Labhraíonn an tOllamh Doug Clements linn faoi chuair foghlama sa luath-mhatamaitic. Labhraíonn an tOllamh Doug Clements linn faoi chuair foghlama sa luath-mhatamaitic.
Cuireann an tOllamh Doug Clements a smaointe in iúl maidir leis an tionchar atá ag ionchais tuismitheoirí ar fhoghlaim na matamaitice ag páistí. Play Cuireann an tOllamh Doug Clements a smaointe in iúl maidir leis an tionchar atá ag ionchais tuismitheoirí ar fhoghlaim na matamaitice ag páistí. Cuireann an tOllamh Doug Clements a smaointe in iúl maidir leis an tionchar atá ag ionchais tuismitheoirí ar fhoghlaim na matamaitice ag páistí.
Cuireann an tOllamh Doug Clements a smaointe in iúl maidir le chomh Tábhachtach is atá sé go dtuigeann páistí an mhatamaitic agus mbíonn siad á cur de ghlanmheabhair. Play Cuireann an tOllamh Doug Clements a smaointe in iúl maidir le chomh Tábhachtach is atá sé go dtuigeann páistí an mhatamaitic agus mbíonn siad á cur de ghlanmheabhair. Cuireann an tOllamh Doug Clements a smaointe in iúl maidir le chomh Tábhachtach is atá sé go dtuigeann páistí an mhatamaitic agus mbíonn siad á cur de ghlanmheabhair.
Labhraíonn an tOllamh Doug Clements linn faoi theagasc agus faoi fhoghlaim bunaithe ar imirt thoiliúil sa mhatamaitic. Play Labhraíonn an tOllamh Doug Clements linn faoi theagasc agus faoi fhoghlaim bunaithe ar imirt thoiliúil sa mhatamaitic. Labhraíonn an tOllamh Doug Clements linn faoi theagasc agus faoi fhoghlaim bunaithe ar imirt thoiliúil sa mhatamaitic.