NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Teanga

Páipéir Taighde 2019: 

Cur chun cinn na Forbartha Teanga ó Bhéal sa Bhunscoil: Leagann an páipéar taighde seo béim ar thaighde suas chun dáta i réimse na forbartha teanga labhartha agus leagann sé béim ar oideolaíocht éifeachtach chun forbairt teanga labhartha a chur chun cinn sa bhunscoil.

Feabhas a chur ar Léamhthuiscint sna ranganna Bunscoile: Déanann an páipéar taighde seo cur síos ar a bhfuil i gceist le feabhas a chur ar thuiscint na léitheoireachta agus déanann sé moltaí chun páistí bunscoile a chumasú le bheith ina tuiscintí líofa.

Litearthacht Disciplín sa Bhunscoil: Is é cuspóir an pháipéir seo coincheap na litearthachta discipín a mhíniú, é a chur i gcomhthéacs laistigh den fhoghlaim litearthachta agus sraith moltaí a mholadh maidir le teagasc litearthachta disciplín i mbunscoil na hÉireann.

Oideolaíocht Scríbhneoireachta sna Ranganna Sinsearacha: Is é cuspóir an pháipéir seo ná athbhreithniú a dhéanamh ar thaighde agus ar chleachtas le déanaí maidir le hoideolaíocht na scríbhneoireachta agus aird a tharraingt ar phríomhmholtaí cleachtais.

Tuarascálacha taighde: Thíos tá Tuarascálacha Taighde agus podchraoltaí gaolmhara a thacaigh le forbairt an Churaclaim Teanga nua do bhunscoileanna:

Teagasc Teanga Éifeachtach: Sainaithniodh sa staidéar seo cleachtaidh a mheastar atá éifeachtach i gcomhair foghlaimeoirí dara teanga i gcomhthéacs cosúil le bunscoileanna in Éirinn.

Literacy in Early Childhood and Primary Education (3-8 years) Literacy in Early Childhood and Primary Education (3-8 years)
Effective Language Teaching: A Synthesis of Research Effective Language Teaching: A Synthesis of Research
Towards an Integrated Language Curriculum Towards an Integrated Language Curriculum

Ag úsáid piarmheasúnaithe chun dul chun cinn a thaifeadadh (rang a sé)

Rang a sé: cur síos Rang a sé: cur síos
Rang a sé: réamhrá don tasc labhartha Rang a sé: réamhrá don tasc labhartha
Rang a sé: tasc labhartha Rang a sé: tasc labhartha
Rang a sé: tasc scríofa Rang a sé: tasc scríofa
Rang a sé. Tasc labhartha - athmhachnamh Rang a sé. Tasc labhartha - athmhachnamh
Rang a sé: athmhachnamh ar an tasc scríofa Rang a sé: athmhachnamh ar an tasc scríofa

Ag úsáid féinmheasúnú chun dul chun cinn a thaifeadadh (naíonáin shinsearacha)

Naíonáin shinsearacha: réamhrá Naíonáin shinsearacha: réamhrá
Naíonáin shinsearacha: ullmhúchan Naíonáin shinsearacha: ullmhúchan
Naíonáin shinsearacha: tasc labhartha Naíonáin shinsearacha: tasc labhartha
Naíonáin shinsearacha: taifead scríofa Naíonáin shinsearacha: taifead scríofa

Ag úsáid tascanna béil agus físeán chun dul chun cinn a thaifeadadh (gráid iolracha rang a 4-rang a 6)

Ranganna 4-6: Réamhrá Ranganna 4-6: Réamhrá
Ranganna 4-6: tasc scríofa agus labhartha Ranganna 4-6: tasc scríofa agus labhartha
Ranganna 4-6: tasc labhartha ar DVD Ranganna 4-6: tasc labhartha ar DVD
Ranganna 4-6, tascanna labhartha: athmhachnamh Ranganna 4-6, tascanna labhartha: athmhachnamh

Spriocanna a shainaithint:

Páistí ag roghnú spriocanna foghlama: réamhrá Páistí ag roghnú spriocanna foghlama: réamhrá
Naíonáin-rang 2: ag obair ar na spriocanna Naíonáin-rang 2: ag obair ar na spriocanna
Ranganna 3-6: ag obair ar na spriocanna Ranganna 3-6: ag obair ar na spriocanna
Páistí ag roghnú spriocanna foghlama: athmhachnamh Páistí ag roghnú spriocanna foghlama: athmhachnamh

Gníomhaíochtaí Foghlama:


Ní bhaineann an t-athrú i gcleachtadh múinteoirí le modhanna teagaisc ná le hacmhainní faoi leith atá á n-úsáid acu, ach le conas a úsáideann siad iad; conas a bhaineann siad le foghlaim na bpáistí sa Ghaeilge chun cur leis an méid is féidir leo a dhéanamh nó a thuigeann siad cheana féin, Úsáideann na múinteoirí réimse straitéisí, modhanna agus acmhainní, de réir mar atá imlínte sa churaclam.


Curaclam Teanga na Bunscoile/Primary Language Curriculum: Ábhair Thacaíochta
Curaclam na Gaeilge: Treoirlínte do Mhúinteoirí