Foilsíodh Dréachtchreat Curaclaim na Bunscoile i gcomhair comhairliúcháin i bhFeabhra 2020. Rinneadh an comhairliúchán in dhá chéim idir Feabhra 2020 agus deireadh mhí an Mhárta 2022. Ba é aidhm an chomhairliúcháin a chinntiú go gcuirfí ar a gcumas d’aon duine nó eagraíocht ar mhian leo a dtuairimí a chur in iúl sin a dhéanamh, agus baineadh seo amach trí raon modhanna chun aiseolas a thabhairt.

 

 

Cuireann an Tuarascáil ar an gcomhairliúchán ar Dhréachtchreat Curaclaim na Bunscoile torthaí an phróisis chomhairliúcháin fhairsing agus chuimsitheach seo i láthair. Is féidir leat an tuarascáil a léamh anseo:

Foilsítear dhá cheann taobh leis an tuarascáil seo, lena n-áirítear:

San iomlán, fuarthas 174 aighneacht scríofa, agus d'fhéadfadh údair a roghnú foilisiú a cheadú nó gan foilsiú a cheadú. Foilsíodh thíos an 147 aighneacht a bhfuarthas toiliú le foilsiú ina leith. Is féidir an tuarascáil ar na haighneachtaí scríofa ar leathanaigh 67 - 76 a léamh sa tuarascáil chomhairliúcháin a fhoilsítear sa táb roimhe seo.

Tá éagsúlacht mhór ar fud na n-aighneachtaí, agus rinneadh athbhreithniú agus catagóiriú ar gach ceann de réir a phríomhfhócas. Ní hionann sin agus a thabhairt le fios nach dtugann aighneachtaí aonair aghaidh ach ar phríomhphointe amháin.

Bhí sé i gceist grúpálacha a aithint chun éascaíocht loingseoireachta tríd an líon an-mhór aighneachtaí aonair a sholáthar. Is iad seo a leanas na príomhchatagóirí a tháinig chun cinn ar fud na 174 aighneacht:

Ós rud é gur thug go leor de na haighneachtaí aghaidh ar shaincheisteanna a bhaineann go díreach le forbairt sonraíochta agus/nó achtú an churaclaim, leanfaidh siad seo mar fhoinse eolais d'obair na Comhairle sna blianta amach romhainn.