NCCA logo NCCA logo

Comhairle 2019-2022

Comhairle 2019-2022

Is struchtúr ionadaíoch í an Chomhairle. Is é an tAire Oideachais agus Scileanna a chinneann ballraíocht na comhairle. Is ainmnithe de chuid na gcomhpháirtithe san oideachais, leasa tionsclaíochta agus ceardchumainn, eagraíochtaí thuismitheoirí agus ainmní amháin de chuid an Aire Oideachais agus Scileanna agus an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige araon a chuimsíonn an chomhairle ina bhfuil 25 ball. Is iad seo a leanas na baill den Chomhairle, ceaptha ag an Aire go dtí 28 Feabhra 2022.

Cliceáil anseo chun teacht ar Phreasráitis ón ROS faoi cheapachán Comhairle CNCM 2019-2022

Cathaoirleach:
Chaith an Chathaoirleach, an tOllamh Mary O’Sullivan, oideoir múinteoirí ag Ollscoil Luimnigh, tréimhse ar Fheidhmeannas na Comhairle Múinteoireachta agus tréimhse ar a gCoiste Oideachais, faoi láthair tá sí mar bhall de Chomhairle na nDochtúirí Leighis le béim ar leith ar Oideachas agus Oiliúint. I measc na ról uile a bhí aici, chaith sí seal mar mhúinteoir iarbhunscoile i gCorcaigh, bhí sí ar an gcéad Déan ar Dhámh an Oideachais agus na nEolaíochtaí Sláinte in OL agus mar Dhéan Comhlach san Oideachas in Ohio State University.
Teideal Ainm
Cathaoirleach An tOllamh Mary O’Sullivan
Ainmní de chuid an Aire Oideachais agus Scileanna Teresa Hagan
Ainmní de chuid an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige Phil Lynch
Leaschathaoirleach – JMB Michael Redmond
Gnáthbhall – JMB Patricia Gordon
Leaschathaoirleach – INTO Deirbhile Nic Craith
Gnáthbhall – INTO Joe McKeown
Gnáthbhall – INTO Carmel Browne
ETBI Anne McHugh
CPSMA Fergal Kelly
NABMSE Finn Ó Murchú
CIBE Joyce Perdue
IFUT Michael Delargey
Ibec Claire McGee
ICTU Brian Tubbert
ACCS Áine O Sullivan
NPC – primary Áine Lynch
NPCpp Geoff Browne
Foras na Gaeilge Edel Ní Chorráin
SEC Tim Desmond
DES Orlaith O’Connor
ASTI Máire G Ní Chiarba
ASTI Ed Byrne
TUI David Duffy
TUI Liz Farrell