NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Saoráil Faisnéise

Chomh maith lena hoibleagáidí a chomhlíonadh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise (SF) tá an CNCM tiomanta le heolas a chur ar fáil faoina gníomhaíochtaí agus seirbhísí agus le cinntiú go ndéileálfar le gach fiosrú go tráthúil. Beidh cabhair sna ceisteanna coitianta seo a leanas d’aon duine gur mian leo iarratas a dhéanamh faoin Acht um SF

C: Cad is Saoráil Faisnéise ann?

F: Foráiltear san Acht Um Saorála Faisnéise, go bhfuil na cearta dleathacha seo a leanas ag gach duine ón 21 Aibreán, 1998:

  • an ceart fáil a bheith acu ar thaifid oifigiúla atá á gcoimeád ag Ranna Rialtais nó comhlachtaí poiblí eile liostaithe san Acht;
  • an ceart ar fhaisnéis phearsanta fúthu féin atá á gcoimeád a bheith ceartaithe nó nuashonraithe nuair is faisnéis neamhiomlán, mícheart nó míthreorach an t-eolas sin; agus
  • an ceart cúiseanna a bheith tugtha dóibh do chinntí a dhéanann comhlachtaí poiblí a mbíonn tionchar acu orthu féin.

Ciallaíonn na cearta seo go mbeidh daoine inniúil fáil a lorg ar eolas pearsanta fúthu atá coimeádta – ainneoin cathain a cruthaíodh an t-eolas – agus taifid eile a cruthaítear tar éis 21 Aibreán, 1998, a lorg ón 21 Aibreán, 1998.

 

C: Cén taifid ar féidir a lorg?

F: Faoin Acht, beidh fáil ar na taifid seo a leanas:

  • gach taifead cruthaithe tar éis tosach feidhme an Achta an 21 Aibreán, 1998;
  • gach taifead pearsanta de chliaint, pé uair a chruthaítear iad;
  • gach taifead bhaill fhoirne a cruthaítear tar éis an 21 Aibreán, 1995, nó níos luaithe má úsáidtear go dochrach in aghaidh baill foirne; agus
  • gach taifead a chruthaítear níos luaithe má tá siad de dhíth chun taifid a cruthaíodh ina dhiaidh sin a thuiscint.

 

C: Conas a déanaim Iarratas SF chuig an Chomhairle?

 

 

F: Is féidir iarratas scríofa a sheoladh chuig:

An tUas. Morgan Lockhart
Oifigeach um Shaoráil Faisnéise
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
35 Cearnóg Mhic Liam
Baile Átha Cliath 2
Guthán: +353 1 661 7177
Facs: +353 1 661 7180
info@ncca.ie

Ba cheart go n-aireodh d’iarratas iad seo a leanas:

  • ráiteas go ndéantar an t-iarratas faoin Acht um SF;
  • dá mhéid eolais agus gur féidir faoi na taifid atá á lorg; agus
  • sonraíocht i dtaca leis an bhfoirm ina lorgaítear na cóipeanna atá á iarradh.

 

Tá an tAcht um Shaoráil Faisnéise 2014 ar fáil i gcóip chrua ó Oifig Díolacháin Foilseachán an Rialtais

Associated Links