NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Comhairliúchán ar an Dréacht-Phlean Straitéiseach, 2019–2021

Comhairliúchán ar an Dréacht-Phlean Straitéiseach, 2019–2021

Tá an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) ag dréachtú a Phlean Straitéisigh faoi láthair don tréimhse ó 2019 go 2021. Is comhlacht reachtúil í CNCM a chuireann comhairle ar an Aire Oideachas agus Scileanna faoi churaclam agus measúnú don oideachas luath-óige agus i mbunscoileanna agus iar-bhunscoileanna.

Agus an ról comhairleach sin á chomhlíonadh aici, téann an Chomhairle i mbun comhairliúchán fairsing le comhpháirtithe oideachais. Tugann sí faoi thaighde, lena n-áirítear oibriú i suíomhanna luath-óige agus scoileanna. Cuireann sí cleachtas agus forbairtí idirnáisiúnta san áireamh. Agus í mbun curaclaim a athbhreithniú agus a fhorbairt, tugann sí aird faoi leith ar chur chun cinn ardchaighdeáin cháilíochta, chothroime agus ionchuimsithe, cleachtas fónta oideachais agus ábharthacht do chuspóirí náisiúnta sóisialta, cultúrtha agus geilleagracha.

D'fháiltímis roimh do dhearcthaí faoin dréacht-Phlean Straitéiseach, go háirithe:

  • Ár gcuspóirí sa tréimhse faoi chaibidil
  • Na gníomhartha agus na spriocanna lena mbaineann don obair ar athbhreithniú curaclaim agus measúnaithe a leagamar amach
  • Aon tosaíochtaí a sainaithneofá i réimse an athbhreithnithe curaclaim agus measúnaithe ar cheart, dar leat, a áireamh sa Phlean nó ar cheart níos mó airde a tharraingt orthu sa Phlean