NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies just click "Accept and Close" or you can learn more about cookies.

NCCA logo
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
National Council for Curriculum and Assessment

Séanadh Dlíthiúil agus Cosaint Sonraí

Séanadh Dlíthiúil agus Cosaint Sonraí

San obair a dhéanann sí, déanann CNCM a dícheall chun ceanglais na reachtaíochta cosanta sonraí a chomhlíonadh, reachtaíocht ina leagtar amach na caighdeáin riachtanacha chun cearta príobháideachta na ndaoine is ábhar do na sonraí a chosaint agus chun sonraí pearsanta a phróiseáil. Mar Rialaitheoir Sonraí agus Próiseálaí Sonraí, leagtar amach i ndoiciméad beartais CNCM an bunús dlí chun sonraí pearsanta a bhailiú agus a phróiseáil agus freagrachtaí na heagraíochta ina leith sin.

Beartas Cosanta Sonraí CNCM

Tá Oifigeach Cosanta Sonraí ag CNCM ar a bhfuil freagracht fhoriomlán as cosaint sonraí. Ina theannta sin, tá Leas-oifigeach Cosanta Sonraí ag an eagraíocht atá ina bhall den Fhoireann TF freisin agus mar sin tá nasc díreach idir an chosaint sonraí agus TF, rud atá tábhachtach go háirithe i réimse na cibearshlándála. Faigheann an tOifigeach Cosanta Sonraí agus an Leas-oifigeach Cosanta Sonraí tacaíocht ón bhFoireann Cosanta Sonraí, foireann a n-oibríonn a baill ar fud na eagraíochta agus atá freagrach go díreach don Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin.
Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an Oifigeach Cosanta Sonraí ag dpo@ncca.ie.