Cóipcheart agus Séanadh

Fógra Cóipchirt

Tá ábhar ar an suíomh gréasáin seo cosanta le cóipcheart. Ceadaítear atáirgeadh an ábhair ón suíomh gréasáin seo d’úsáid phearsanta. San áit go bhfuil ábhar á sheachadadh do dhaoine eile, caithfear an fhoinse, an URL agus stádas cóipchirt san áireamh, a admháil. Coimeádfaidh an CNCM an cóipcheart d’ábhar a atáirgtear ón suíomh gréasáin seo.

Ní shíneann an cead ábhar cóipchirt a atáirgeadh d’aon ábhar ar an suíomh seo a bhfaigheadh a bheith mar shealúchas de chuid tríú páirtí. Caithfear cead atáirgeadh d’ábhar dá leithéid a fháil ón sealbhóir cóipchirt lena mbaineann siad.