Saoráil Faisnéise

Chomh maith lena hoibleagáidí a chomhlíonadh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise (SF) tá an CNCM tiomanta le heolas a chur ar fáil faoina gníomhaíochtaí agus seirbhísí agus le cinntiú go ndéileálfar le gach fiosrú go tráthúil. Beidh cabhair sna ceisteanna coitianta seo a leanas d’aon duine gur mian leo iarratas a dhéanamh faoin Acht um SF

C: Cad is Saoráil Faisnéise ann?

F: Foráiltear san Acht Um Saorála Faisnéise, go bhfuil na cearta dleathacha seo a leanas ag gach duine ón 21 Aibreán, 1998:

  • an ceart fáil a bheith acu ar thaifid oifigiúla atá á gcoimeád ag Ranna Rialtais nó comhlachtaí poiblí eile liostaithe san Acht;
  • an ceart ar fhaisnéis phearsanta fúthu féin atá á gcoimeád a bheith ceartaithe nó nuashonraithe nuair is faisnéis neamhiomlán, mícheart nó míthreorach an t-eolas sin; agus
  • an ceart cúiseanna a bheith tugtha dóibh do chinntí a dhéanann comhlachtaí poiblí a mbíonn tionchar acu orthu féin.

Ciallaíonn na cearta seo go mbeidh daoine inniúil fáil a lorg ar eolas pearsanta fúthu atá coimeádta – ainneoin cathain a cruthaíodh an t-eolas – agus taifid eile a cruthaítear tar éis 21 Aibreán, 1998, a lorg ón 21 Aibreán, 1998.

Log Nochtaithe nua de chuid CNCM a bhaineann le hIarratais Neamhphearsanta faoin Acht um Shaoráil Faisnéise (SF) ó 2014 go dtí deireadh Ráithe 4 2021

Féach ar an nasc thíos

Log Nochtaithe nua de chuid CNCM a bhaineann le hIarratais Neamhphearsanta faoin Acht um Shaoráil Faisnéise (SF) ó 2014 go dtí an lá atá inniu ann

C: Cén taifid ar féidir a lorg?

F: Faoin Acht, beidh fáil ar na taifid seo a leanas:

  • gach taifead cruthaithe tar éis tosach feidhme an Achta an 21 Aibreán, 1998;
  • gach taifead pearsanta de chliaint, pé uair a chruthaítear iad;
  • gach taifead bhaill fhoirne a cruthaítear tar éis an 21 Aibreán, 1995, nó níos luaithe má úsáidtear go dochrach in aghaidh baill foirne; agus
  • gach taifead a chruthaítear níos luaithe má tá siad de dhíth chun taifid a cruthaíodh ina dhiaidh sin a thuiscint.

C: Conas a déanaim Iarratas SF chuig an Chomhairle.?

F: Is féidir iarratas scríofa a sheoladh chuig:

Oifigeach um Shaoráil Faisnéise
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
Áras ESRI,
Cearnóg Whitaker,
Cé Sir John Rogerson,
Baile Átha Cliath 2,
D02 K138,
Éire.

Guthán: +353 1 661 7177
Facs: +353 1 661 7180

R-phost: foi@ncca.ie

Ba cheart go n-aireodh d’iarratas iad seo a leanas:

  • ráiteas go ndéantar an t-iarratas faoin Acht um SF;
  • dá mhéid eolais agus gur féidir faoi na taifid atá á lorg; agus
  • sonraíocht i dtaca leis an bhfoirm ina lorgaítear na cóipeanna atá á iarradh.

 

Tá an tAcht um Shaoráil Faisnéise 2014 ar fáil i gcóip chrua ó Oifig Díolacháin Foilseachán an Rialtais

Nascanna eile