Boird agus Grúpaí Forbartha

Boird agus Grúpaí Forbartha

I struchtúr reatha an CNCM, is Boird a déanann maoirseacht ar obair curaclaim agus measúnaithe in oideachas luath-óige agus bunscoile, sa tsraith shóisearach agus sa tsraith shinsearach. Tá an mhaoirseacht tábhachtach lena chinntiú go rannchuidíonn snáitheanna na forbartha le hiomlán comhsheasmhacha do scoileanna agus cásanna luath-óige. Tá sé de chúram ar Bhoird a chinntiú go ndéantar forbairt curaclaim agus measúnaithe de réir téarmaí na gcúraim comhaontaithe, athbhreithniú a dhéanamh ar gach snáithe oibre laistigh den earnáil i gcomhthéacs gach ceann de na snáitheanna eile. Tá an deis ag boird freisin saincheisteanna suntasacha a phlé de réir mar a thagann siad chun cinn laistigh de gach earnáil agus naisc a dhéanamh le forbairtí in earnálacha eile.


Chun bonn láidir, ionadaíoch agus freagrúil a sholáthar dá hobair curaclaim agus forbartha, bhunaigh CNCM Grúpaí Forbartha chun tabhairt faoi thascanna sonracha i réimsí curaclaim nó in ábhair.


Tá liosta de na Boird agus Grúpaí Forbartha atá ag feidhmiú faoi láthair thíos.

Boird

Meithleacha forbartha na Luath-Óige agus Bunscoile

Meithleacha forbartha na hIar-bhunscoile