Comhairle 2022-2026

Comhairle 2022-2026

Is struchtúr ionadaíoch í an Chomhairle. Is é an tAire Oideachais  a chinneann ballraíocht na comhairle. Is ainmnithe de chuid na gcomhpháirtithe san oideachais, leasa tionsclaíochta agus ceardchumainn, eagraíochtaí thuismitheoirí agus ainmní amháin de chuid an Aire Oideachais agus Scileanna agus an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige araon a chuimsíonn an chomhairle ina bhfuil 26 ball. Is iad seo a leanas na baill den Chomhairle, ceaptha ag an Aire go dtí 28 Feabhra 2026.

Cliceáil anseo chun teacht ar Phreasráitis ón RO faoi cheapachán Comhairle CNCM 2022-2026

Cliceáil anseo chun teacht ar Phreasráitis ón RO faoi Aontas Daltaí Iar-bhunscoile na hÉireann á chur leis an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta

Is í Emer Egan, an tIar-Leas-Phríomhchigire sa Roinn Oideachais an Cathaoirleach Eatramhach. Tá taithí ag Ms Egan ar róil feidhmíochta agus róil comhairle beartais araon i raon réimsí, lena n-áirítear, curaclam, oideachas múinteoirí agus meastóireacht ar scoileanna agus suíomhanna luathbhlianta. Rinne sí ionadaíocht don Roinn, ag tráthanna éagsúla, ar bhoird Stáit nó ar bhoird rialála, ag leibhéal náisiúnta agus ag leibhéal na hEorpa araon.
Teideal Ainm
Cathaoirleach (Ceapaí eatramhach) Emer Egan
An tAire Oideachais (próiseas SCP) Teresa Hagan
An tAire Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige (próiseas SCP) Sheila Garrity
Leaschathaoirleach – Comhchoiste na mBainisteoirí Michael Redmond
Gnáthbhall – Comhchoiste na mBainisteoirí Patricia Gordon
Gnáthbhall – Cumann Múinteoirí Éireann Máirín Ní Chéileachair
Leaschathaoirleach- Cumann Múinteoirí Éireann Joe McKeown
Gnáthbhall – Cumann Múinteoirí Éireann Carmel Browne
Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann Anne McHugh
Cumann Bainistíochta na mBunscoileanna Caitliceacha Rory D’Arcy
Cumann Náisiúnta na mBord Bainistíochta san Oideachas Speisialta Finn Ó Murchú
Bord Oideachais Eaglais na hÉireann Joyce Perdue
Cónaidhm Éireannach na Múinteoirí Ollscoile Deirdre Ní Mhurchú
Ibec Meadhbh Costello (Ceapaí eatramhach)
Aontas Daltaí Iar-bhunscoile na hÉireann Caitlin-Faye Maniti
Comhdháil na gCeardchumann Brian Tubbert
Cumann na Scoileanna Pobail is Cuimsitheacha Denis Ring
Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí (Bunscoile) Clare Downey
Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí (Iar-bhunscoile) Martina O’Shea
Foras na Gaeilge Edel Ní Chorráin
Coimisiún na Scrúduithe Stáit Elaine Sheridan
An Roinn Oideachais Orlaith O’Connor
Cumann na Meánmhúinteoirí Éireann Deirdre MacDonald
Cumann na Meánmhúinteoirí Éireann Ed Byrne
Aontas Múinteoirí Éireann David Duffy
Aontas Múinteoirí Éireann Liz Farrell