Comhairle 2022-2026

Comhairle 2022-2026

Is struchtúr ionadaíoch í an Chomhairle. Is é an tAire Oideachais a chinneann ballraíocht na comhairle. Is ainmnithe de chuid na gcomhpháirtithe san oideachas, leasa tionsclaíocha agus ceardchumainn, eagraíochtaí tuismitheoirí agus ainmní amháin de chuid an Aire Oideachais agus an Aire Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige araon a chuimsíonn an Chomhairle ina bhfuil 26 ball. Tá na baill den Chomhairle, a cheap an tAire go dtí 28 Feabhra 2026; liostáilte anseo.

Cliceáil anseo chun teacht ar Phreaseisiúint ó DE faoi cheapachán na Comhairle CNCM 2022-2026

Cliceáil anseo chun teacht ar Phreaseisiúint ó DE maidir le hAontas Scoláirí Dara Leibhéal na hÉireann a bheith curtha leis an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta

Cathaoirleach - Seán Ó Foghlú

Is Comhalta Sinsearach é Seán Ó Foghlú sa Bheartas Poiblí in Institiúid na nEolaíochtaí Sóisialta in Ollscoil Mhá Nuad. Tá sé ag tacú le taighde, teagasc agus comhpháirteachas poiblí, mar a bhaineann siad le forbairt agus cur i bhfeidhm beartais phoiblí agus tá sé ag obair ar fud na hollscoile chun aidhmeanna na hollscoile a chur chun cinn ina leith seo.

Bhí sé ina Ard-Rúnaí ar an Roinn Oideachais ar feadh 10 mbliana go dtí Feabhra 2022. Tá 30 bliain de thaithí aige i státseirbhís agus i seirbhís phoiblí na hÉireann, lena n-áirítear ceithre bliana ag leibhéal Rúnaí Cúnta sa Roinn Oideachais agus seacht mbliana mar phríomhfheidhmeannach ar Údarás Náisiúnta Cáilíochtaí na hÉireann