Comhairle 2022-2026

Comhairle 2022-2026

Is struchtúr ionadaíoch í an Chomhairle. Is é an tAire Oideachais  a chinneann ballraíocht na comhairle. Is ainmnithe de chuid na gcomhpháirtithe san oideachais, leasa tionsclaíochta agus ceardchumainn, eagraíochtaí thuismitheoirí agus ainmní amháin de chuid an Aire Oideachais agus Scileanna agus an Aire Leanaí agus Gnóthaí Óige araon a chuimsíonn an chomhairle ina bhfuil 25 ball. Is iad seo a leanas na baill den Chomhairle, ceaptha ag an Aire go dtí 28 Feabhra 2026.

Cliceáil anseo chun teacht ar Phreasráitis ón RO faoi cheapachán Comhairle CNCM 2022-2026

Cathaoirleach (Ceapaí eatramhach)
Chaith an Chathaoirleach, an tOllamh Mary O’Sullivan, oideoir múinteoirí ag Ollscoil Luimnigh, tréimhse ar Fheidhmeannas na Comhairle Múinteoireachta agus tréimhse ar a gCoiste Oideachais, faoi láthair tá sí mar bhall de Chomhairle na nDochtúirí Leighis le béim ar leith ar Oideachas agus Oiliúint. I measc na ról uile a bhí aici, chaith sí seal mar mhúinteoir iarbhunscoile i gCorcaigh, bhí sí ar an gcéad Déan ar Dhámh an Oideachais agus na nEolaíochtaí Sláinte in OL agus mar Dhéan Comhlach san Oideachas san ollscoil "Ohio State University"
Teideal Ainm
Cathaoirleach (Ceapaí eatramhach) An tOllamh Mary O’Sullivan
An tAire Oideachais (próiseas SCP) Teresa Hagan
An tAire Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige (próiseas SCP) Sheila Garrity
Leaschathaoirleach – Comhchoiste na mBainisteoirí Michael Redmond
Gnáthbhall – Comhchoiste na mBainisteoirí Patricia Gordon
Cumann Múinteoirí Éireann Máirín Ní Chéileachair
Leaschathaoirleach- Cumann Múinteoirí Éireann Joe McKeown
Gnáthbhall – Cumann Múinteoirí Éireann Carmel Browne
Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann Anne McHugh
Cumann Bainistíochta na mBunscoileanna Caitliceacha Rory D’Arcy
Cumann Náisiúnta na mBord Bainistíochta san Oideachas Speisialta Finn Ó Murchú
Bord Oideachais Eaglais na hÉireann Joyce Perdue
Cónaidhm Éireannach na Múinteoirí Ollscoile Deirdre Ní Mhurchú
Ibec Meadhbh Costello (Ceapaí eatramhach)
Comhdháil na gCeardchumann Brian Tubbert
Cumann na Scoileanna Pobail is Cuimsitheacha Denis Ring
Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí (Bunscoile) Clare Downey
Comhairle Náisiúnta na dTuismitheoirí (Iar-bhunscoile) Martina O’Shea
Foras na Gaeilge Edel Ní Chorráin
Coimisiún na Scrúduithe Stáit Elaine Sheridan
An Roinn Oideachais Orlaith O’Connor
Cumann na Meánmhúinteoirí Éireann Deirdre MacDonald
Cumann na Meánmhúinteoirí Éireann Ed Byrne
Aontas Múinteoirí Éireann David Duffy
Aontas Múinteoirí Éireann Liz Farrell