Gaeilge

Léargas ar fhorbairtí a bhaineann le Gaeilge na hArdteistiméireachta

Moltaí do liostaí litríochta do Ghaeilge na hArdteistiméireachta

Tá CNCM ag tabhairt faoi athbhreithniú ar an gcúrsa próis agus filíochta do Ghaeilge na hArdteistiméireachta. Chun téacs/saothair litríochta a mholadh le cur ar na liostaí, cliceáil anseo.

D’fhaomh Comhairle CNCM dréachtsonraíochtaí do Ghaeilge na hArdteistiméireachta le haghaidh T1 agus T2 i mí na Samhna 2020 i gcomhair comhairliúcháin phoiblí. Seoladh an próiseas comhairliúcháin i mí Feabhra 2021. Chuir an Chomhairle síneadh ama leis an gcomhairliúchán go dtí deireadh mhí na Samhna 2021 mar gheall ar iarratais ó pháirtithe leasmhara agus iad fós ag dul i ngleic le tionchar Covid-19 ar scoileanna. 

Ba é cuspóir an chomhairliúcháin ná aiseolas a bhailiú ó mhúinteoirí, tuismitheoirí, scoláirí, eagraíochtaí Gaeilge agus ó pháirtithe leasmhara eile ar an dréachtsonraíochtaí. 

 

Tuarascáil chomhairliúcháin:

Sa tuarascáil chomhairliúcháin ar dhréachtsonraíochtaí do Ghaeilge na hArdteistiméireachta T1 agus T2 déantar taifeadadh agus tugtar freagra do thuairimí na bpáirtithe leasmhara a bailíodh le linn an chomhairliúcháin fhairsing. Measann sé go mion an t-aiseolas a fuarthas ar na dréachtsonraíochtaí. Sa tuarascáil, freisin, tá aiseolas inti ar na himpleachtaí a d'fhéadfadh a bheith ann maidir le sonraíochtaí nua a chur i bhfeidhm agus déantar achoimre ar chúinsí sistéamacha a tháinig chun cinn amhail múnla an tsoláthair churaclaim don Ghaeilge. 

Is féidir an tuarascáil a léamh trí chliceáil anseo.

 

Tugann nóta eolais léargas ginearálta ar an Tuarascáil Chomhairliúcháin agus ar na chéad chéimeanna eile do Ghaeilge na hArdteistiméireachta. Is féidir an nóta eolais a léamh trí chliceáil anseo.

 

Mar chuid den chomhairliúchán ar dhréachtsonraíochtaí do Ghaeilge na hArdteistiméireachta T1 agus T2 chuir Ollscoil na Gaillimhe anailís ar shonraí a fuarthas ó aighneachtaí scríofa agus ó shuirbhéanna ar líne i gcrích, agus ioncuireadh san áireamh é i dtuarascáil chomhairliúcháin an CNCM. Tá an tuarascáil faoin anailís a rinne Ollscoil na Gaillimhe ar fáil anseo.

Tá an tsonraíocht T1 dírithe ar chainteoirí dúchais agus ar fhoghlaimeoirí i scoileanna Gaeltachta agus ar scoláirí san earnáil a fheidhmíonn trí mheán na Gaeilge (Gaelcholáistí, Aonaid agus Sruthanna Lán-Ghaeilge). Beidh scoileanna lán-Bhéarla in ann an tsonraíocht T1 a chur ar fáil chomh maith.

Chun dréachtsonraíocht T1 a léamh, cliceáil anseo.

 

Tá an tsonraíocht T2 dírithe ar scoláirí a bhfuil an Ghaeilge á saothrú acu mar dhara teanga go príomha agus atá i scoileanna a fheidhmíonn trí mheán an Bhéarla.

Chun dréachtsonraíocht T2 a léamh, cliceáil anseo.