Páipéar Taighde ar Chultúr agus Stair an Lucht Siúil

Tá tuarascáil taighde chun ár dtuiscint ar chultúr agus stair an Lucht Siúil a chur chun cinn, chun tacú le foghlaim agus teagasc ar fud an churaclaim, ar fáil anois. D'fhonn guth lárnach a thabhairt do dhaoine den Lucht Siúil maidir leis an tuarascáil taighde a fhorbairt, bunaíodh Grúpa Saineolaithe ina raibh ionadaithe an Lucht Siúil agus daoine den Lucht Siúil féin ann, a rinne athbhreithniú agus a thairg aiseolas ar gach caibidil sa tuarascáil.

01 Márta, 2023

Páipéar Taighde ar Chultúr agus Stair an Lucht Siúil

Forbraíodh an tuarascáil taighde ar chultúr agus stair an Lucht Siúil achoimre a thabhairt ar a bhfuil ar eolas faoi láthair, ar gach rud a thuigtear faoi láthair agus ar an méid a taifeadadh maidir le gnéithe éagsúla de chultúr agus stair an Lucht Siúil. Níl sé mar aidhm aige gach gné de chultúr agus de stair an Lucht Siúil a chlúdach.  

Cuireann an tuarascáil taighde forbhreathnú gairid ar phobal an Lucht Siúil in Éirinn ar fáil, tugann sé breac-chuntas ar thionchar an chiníochais ar an bpobal agus pléann sé stair an Lucht Siúil. Déantar iniúchadh ann ar chultúr an Lucht Siúil, mar shampla, an fhánaíocht, gníomhaíochtaí eacnamaíocha, patrúin phósta, struchtúr an teaghlaigh, cleachtais reiligiúnacha. Déantar cur síos inti freisin ar chuid de na rudaí a chuir an Lucht Siúil agus a leanann siad ar aghaidh ag cur le sochaí na hÉireann, tríd an ealaín, ceol, agus spórt. Ina theannta sin, déantar iniúchadh sa taighde ar theanga an Lucht Siúil agus ar a húsáid in Éirinn sa lá atá inniu ann.  Ar deireadh, breathnaíonn sé ar an Lucht Siúil in Éirinn sa lá atá inniu ann agus tá sonraí ann maidir le gaiscí bhaill an phobail agus maidir le forbairtí dearfacha eile don phobal.  

Úsáidfear an tuarascáil taighde chun na críche seo a leanas:  

  • a bheith mar bhonn eolais d'athbhreithniú agus d'athfhorbairt/nuashonrú sonraíochtaí curaclaim agus d'fhorbairt sonraíochtaí nua mar chuid d'obair leanúnach ar fud earnálacha 
  • a bheith mar bhonn eolais maidir le acmhainní agus ábhair do mhúinteoirí/cleachtóirí a fhorbairt
    • a bheith mar bhonn eolais againn freisin maidir le cuir chuige idirchultúrtha i leith an oideachais ar bhonn níos leithne.

Cáipéis bheo is ea an tuarascáil taighde seo ina bhfuil naisc chuig beartais, suíomhanna agus acmhainní cuí.