Comhairliúchán Bunscoile 2024

Comhairliúchán ar Churaclam na Bunscoile

Mar chuid den athfhorbairt ar Churaclam na Bunscoile, chuaigh an CNCM i gcomhairle ar na Dréachtsonraíochtaí Curaclaim Bunscoile san Oideachas Ealaíon; ar na Nuatheangacha Iasachta i gCuraclam Teanga na Bunscoile; ar an Oideachas Sóisialta agus Imshaoil (OSI); ar an Eolaíocht, Teicneolaíocht agus Innealtóireacht (ETI); agus ar an bhFolláine ó 6 Márta go 7 Meitheamh, 2024. Go raibh maith agat dóibh siúd go léir a ghlac páirt sa chomhairliúchán. Tá an t-aiseolas ar fad á anailísiú faoi láthair, agus foilseofar tuarascáil chomhairliúcháin níos déanaí i mbliana

 

 

Tugadh deis do gach eagraíocht agus duine aonair aighneacht scríofa a dhéanamh trí fhoirm ar líne a úsáid nó trí ríomhphost a sheoladh. Tá an spriocdháta chun aighneachtaí scríofa a fháil imithe thart anois. Míle buíochas do gach éinne a chuidigh.

Bhí roinnt ceistneoirí ann dóibh siúd a bhí ag obair san oideachas agus do thuismitheoirí/chaomhnóirí.

Tá na ceistneoirí seo dúnta anois agus déanfar anailís orthu sna míonna amach romhainn.

I mí Eanáir 2024, d’iarr an CNCM ar léirithe spéise ó bhunscoileanna agus ó scoileanna speisialta páirt a ghlacadh i gcomhpháirt líonraí na scoileanna den phróiseas comhairliúcháin. Tá an fhoirm léirithe spéise dúnta anois agus míle buíochas le gach scoil a chuir iarratas isteach.

Bunaíodh cúig Líonra Scoileanna, líonra amháin do gach dréachtsonraíocht curaclaim. Léirigh na scoileanna sna líonraí raon leathan de chineálacha agus de chomhthéacsanna scoileanna.

D’oibrigh CNCM leis na scoileanna seo ó Mhárta go Meitheamh 2024. Le linn an ama seo, d’fhreastail na scoileanna ar dhá chruinniú pearsanta agus ar dhá chruinniú ar líne le scoileanna eile sa líonra, chomh maith le hobair le foireann CNCM le linn cuairte scoile ar an scoil.

Tuigimid a luachmhaire agus a thábhachtaí atá sé a bheith ag obair go díreach le scoileanna chun leas a bhaint as taithí agus saineolas na múinteoirí agus na gceannairí scoile. Bainfear feidhm as an aiseolas ón gcomhairliúchán scoilbhunaithe, i dteannta na míreanna comhairliúcháin eile, mar bhonn eolais agus bailchríoch á cur ar na sonraíochtaí curaclaim bunscoile.

Mar chuid den chomhairliúchán, reáchtáil an CNCM roinnt fócasghrúpaí pearsanta agus ar líne do mhúinteoirí, ceannairí scoile agus tuismitheoirí. Tá na himeachtaí seo críochnaithe anois agus gabhaim buíochas leo siúd go léir a d’fhreastail agus a chuidigh leo.

Grúpaí fócais i bpearsa

Reáchtáil an CNCM fócasghrúpaí pearsanta ag na láithreacha seo a leanas.

Ionad Oideachais Bhaile Átha Luain An 13 Márta, 3.45-5.15 i.n.
Co. an Chabháin (Cavan Crystal Hotel)
An 19 Márta, 3.45-5.15 i.n.
Ionad Oideachais Bhaile Átha Cliath Thiar  An 20 Márta, 3.45-5.15 i.n.
Ionad Múinteoirí Phort Láirge  An 21 Márta, 3.45-5.15 i.n.
Ionad Oideachais Shligigh An 9 Aibreán, 3.45-5.15 i.n.
Ionad Oideachais Chorcaí An 10 Aibreán, 3.45-5.15 i.n.
Ionad Oideachais na Gaillimhe An 16 Aibreán, 3.45-5.15 i.n.

 

Le linn na ngrúpaí fócais seo go pearsanta, roinn daoine a dtuairimí ar dhréachtsonraíochtaí churaclam na bunscoile.

Grúpaí fócais ar líne

D’éascaigh an CNCM cruinnithe fócasghrúpaí ar líne a bhain go sonrach le gach dréachtsonraíocht curaclaim.

Nuatheangacha Iasachta i gCuraclam Teanga na Bunscoile 17 Aibreán, 7-8 i.n.
Oideachas Ealaíon (Ealaín, Ceol agus Drámaíocht)  18 Aibreán, 7-8 i.n.
Folláine (Corpoideachas agus OSPS) 23 Aibreán, 7-8 i.n.
Oideachas Sóisialta agus Imshaoil (Stair agus Tíreolaíocht) 24 Aibreán, 7-8 i.n.
Oideachas Eolaíochta, Teicneolaíochta agus Innealtóireachta 25 Aibreán, 7-8 i.n.

Le linn an ghrúpa fócais ar líne roinn daoine a dtuairimí ar an dréacht-sonraíocht churaclam bunscoile a bhí á mheas.

Focus group for parents

Grúpa fócais ar líne do thuismitheoirí ar an dréacht-churaclam nua 7 Bealtaine, 7-8 i.n.