Oideachas ETIM

Foghlaim tuilleadh

Tacaíonn Oideachas Eolaíochta, Teicneolaíochta, Innealtóireachta agus Matamaitice (ETIM) le hacmhainn na bpáistí tuiscint a fháil ar an domhan mórthimpeall orthu agus dul i ngleic leis go hiomlán.

Is í an Mhatamaitic is bonn leis an eolaíocht, teicneolaíocht agus innealtóireacht agus is é atá inti ná staidéar ar na gaolta, ar na ceangail agus ar na patrúin atá timpeall orainn. Tá dlúthcheangal idir an eolaíocht agus an teicneolaíocht agus innealtóireacht agus cuireann siad ar chumas páistí tairbhe a bhaint as a bheith ag foghlaim faoi theicneolaíochtaí traidisiúnta, faoi theicneolaíochtaí comhaimseartha agus faoi theicneolaíochtaí atá ag teacht chun cinn, agus as a bheith ag obair leo.

Agus próiseas deartha innealtóireachta á úsáid acu, faigheann páistí deiseanna chun réitigh ar fhadhbanna san fhíorshaol a spreagadh trí thurgnamhaíocht agus imscrúdú spraíúil. Cuireann fiosrú eolaíochta ar chumas páistí freisin suim a chur sa domhan bitheolaíoch, ábharach agus fisiciúil, agus tuiscint air a fhorbairt, ach coincheapa agus próisis eolaíochta a chíoradh agus a fhiosrú.

Cláraigh chun an nuacht is déanaí a fháil ar obair churaclaim agus mheasúnaithe agus ar imeachtaí ó CNCM.

Tá comhairliúchán oscailte anois ar an Dréachtsonraíocht Oideachais Eolaíochta, Teicneolaíochta agus Innealtóireachta.

Dréachtsonraíocht Oideachais Eolaíochta, Teicneolaíochta agus Innealtóireachta

Ba bhreá le CNCM d’aiseolas agus do thuairimí a chloisteáil. Chun tuilleadh eolais a fháil ar an gcomhairliúchán agus conas is féidir leat a bheith páirteach ann, téigh chuig ár leathanach comhairliúcháin tiomnaithe

Cuireann CNCM comhairle ar an Aire Oideachais faoi chúrsaí curaclaim agus measúnaithe don oideachas luathóige, do bhunscoileanna agus d’iar-bhunscoileanna. Mar chuid de na forbairtí níos leithne sa bhunscolaíocht, táthar ag súil le sonraíocht uasdátaithe le haghaidh oideachas ETIM a chur i gcrích go luath in 2025.

Beidh ról lárnach ag an Meitheal Forbartha Oideachas ETIM san obair seo. Tá ionadaithe ar an Meitheal Forbartha ó réimse páirtithe leasmhara oideachais, lena n-áirítear comhlachtaí múinteoirí agus bainistíochta agus an Roinn Oideachais.

Le haghaidh níos mó eolais faoi phróisis forbartha an CNCM agus comhaltaí ar na meithleacha forbartha, tabhairt cuairt ar Bhoird agus Meithleacha Forbartha.

Is féidir rochtain a fháil ar nótaí cruinnithe ón Meitheal Forbartha Oideachas ETIM thíos.

Tá athbhreithniú córasach litríochta déanta ag Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath thar ceann an CNCM chun tacú le sonraíocht don ETIM a fhorbairt. 

Tharla ócáid chomhairliúcháin curaclaim dar teideal ‘Oideachas ETIM agus Curaclam na Bunscoile’ a bhí ar siúl in óstán i mBaile Átha Luain ar an 15 Samhain 2022. Eagraíodh an t-imeacht seo i gcomhpháirt leis an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta
(CNCM) agus Coláiste Ealaíon na Boirne. Is oiriúnú é an t-imeacht ar an múnla Oideachas dár bPobail
ar Scála Náisiúnta (BEACONS) arna fhorbairt ag an gComhairle Mhúinteoireachta, agus a bhí ar chuid de staidéar píolótach dar teideal Staidéar Píolótach ar Shamhail Rannpháirtíochta Pobail Scoile Áitiúil chun Bonn Eolais a chur faoi Cheapadh Polasaí Oideachais, le tacaíocht ón Eagraíocht um
Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (ECFE). 

 

Curaclam Matamaitice na Bunscoile nua foilsithe anois.

Tá faisnéis ar fáil anseo maidir le forbairt an churaclaim mhatamaitice.